Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 18. dubna 2012 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-         informaci o konání Čarodějnic na Vysoké,

-         informaci o územním plánu,

-         informaci o stavu projektu kanalizace,

-         stížnost Občanského sdružení Bylany proti nadměrnému hluku při nízkých přeletech vojenských letadel při akcích let.modelářů. Obec zašle svoje stanovisko pořadatelům akce.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S15-12:  úpravu rozpočtu podle přílohy,

S16-12:  začlenění pozemku č.361 v k.ú. Hořany do zastavěného území obce a podmínkou, že majitel uzavře s obcí smlouvu o údržbě komunikace na pozemcích č. 370 a 384 v k.ú. Hořany,

S17-12:  v rámci Změny územního plánu č.5 pořídit pouze dílčí změnu č.5.1,

S18-12:  úpravu smlouvy na zpracování Územního plánu obce v celkové ceně 904500,- Kč (+DPH),

S19-12:  smlouvu o smlouvě budoucí s Povodí Labe Hradec Králové na zřízení věcného břemene na pozemku p.č.71/12 v k.ú. Bylany pro vedení veř.osvětlení,

S20-12:  vyvěšení záměru na prodej části pozemku č.125 v k.ú. Bylany,

S21-12:  pronájem části pozemku č.511 v k.ú. Miskovice Občanskému sdružení Miskovice za 1 Kč/rok, po registraci občanského sdružení.

 

 

3)     Zastupitelstvo obce pověřuje:

 

P01-12:  Radu obce kompetencí ke schvalování smluv o smlouvách budoucích pro zřízení věcných břemen při projektování inženýrských sítí. Finanční limit plnění:  100tis. Kč,

P02-12:  M.Karbana jednáním o vyčištění Prostřední cesty v Bylanech.

P03-12:  P.Branta jednáním ve věci Petice občanů proti záměru města Kutné Hory zbudovat v býv.kasárnách malometrážní byty.

 

 

4)     Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U03-12: starostce pí.Hoyerové jednat o možnostech omezení provozu na panelové cestě z Bylan k úpravně vody u sv.Trojice.

 

 

 

 

   Zapsal: 18.4.2012    Ing. P. Václ

 

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé: J.Procházková, Mgr.M.Holinka                                        starostka: Eva Hoyerová