Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 10. května 2012 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S22-12:  udělení licence k provozování linky 381 Pražské integrované dopravy na území obce,

 

S23-12:  bezúplatný převod budovy bez čp/če na pozemku p.č. 4691/10 a pozemku p.č. 4691/10 o výměře 717 m2, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 4691/11 a pozemku p.č.4691/11 o výměře 718 m2 a část pozemku 4691/27 o výměře 16972 m2, který bude specifikovaný geometrickým plánem, vše v k.ú. Kutná Hora (dále jen „předmět převodu“) na Obec Miskovice od vlastníka předmětu převodu, kterým je Česká republika, kde příslušnost hospodařit s tímto majetkem státu má Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, 15600 Praha 5 –Zbraslav. Zastupitelstvo schvaluje využít předmět převodu na stavbu Senior centra, tj. malometrážní byty pro seniory, dům s pečovatelskou službou apod., nebo využít předmět převodu po odstranění nevyhovujících staveb k vytvoření přírodního krajinného prvku (park, obora apod.).

 

 

2)     Zastupitelstvo obce pověřuje:

 

P04-12:  podle bodu S23-12 tohoto usnesení Radu obce k vypracování žádosti o bezúplatný převod a projednání tohoto převodu s ředitelem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

 

 

 

   Zapsal: 10.5.2012    Ing. P. Václ

 

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé: K.Míšek, DiS.,   P.Němeček                                 starostka: Eva Hoyerová