Usnesení zastupitelstva Obce Miskovice z veřejného zasedání konaného dne 20. 6. 2012

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Vypovězení smlouvy Rybářským svazem Kutná Hora na rybník Čert

Zastupitelstvo schvaluje:

·         S24-12
prodej části pozemku p. č. 125 v k. ú. Bylany o výměře 63 m2 za cenu 25,- Kč/m2 – zaměření na vlastní náklady žadatelky pí. Podolákové

·         S25-12
vybudování el. a vodovodní přípojky na obecní pozemek p. č. 311/13 – Záviska – hřiště – vybudování přípojek na náklady obce, odběrná místa budou registrována na OS Přítoky

·         S26-12
Zprávu o přezkumu hospodaření Obce Miskovice za rok 2011 a se závěrečným účtem obce za rok 2011 – bez výhrad

·         S27-12
závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření DSO Kutnohorský venkov i s nápravnými opatřeními a závěrečný účet DSO Kutnohorský venkov za rok 2011

·         S 28-12
Úpravu rozpočtu dle přílohy (pí. Koryntová)

·         S29-12
Smlouvu na vypracování ÚP včetně jejího financování

·         S30-12
Jmenování  komise na posouzení nabídek na opravu střechy bytového domu č. p. 149 v Miskovicích ve složení: p. Pavel Turek, Pavel Němeček, Marek Holinka

·         S31-12
Opravu pomníku firmou MONESTAF KH

·         S32-12
zrušit rozhodnutí o žádosti na pronájem „parkoviště“ na Přítokách s panem Pulkrábem z roku 2009

Zastupitelstvo ukládá:

·         P05-12
p. Turkovi zjistit funkčnost kabelového vedení na Závisce a zajistit vypracování projektové dokumentace

·         P06-12
starostce pí. Hoyerové zajistit schůzku s žadateli o prodej obecních pozemků u Velkého rybníka

Zastupitelstvo zamítá:

·         Prodej obecních pozemků p.Geierovi

 

Zapsal: 20.6. 2012   Mgr. Marek Holinka

Ověřovatelé:   

………………………………………………                                                             Starostka:

………………………………………………………………..                                         ………………………………………………………….
       pí. Berková                            p. Turek                                                                           pí. Hoyerová