Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 19. září 2012 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-                informaci o stavu veřejného osvětlení Přítoky-Záviska,

-                informaci o územním plánu,

-                výběr zhotovitele rekonstrukce VO v Bylanech,

 

 

2) Zastupitelstvo obce zamítá:

 

N02-12:  žádost p.Kopeckého o koupi objektu na p.č.157 v Miskovicích s tím, že s ním bude jednat o případném pronájmu,

 

N03-12: žádost p.Brodského z Přítok o pronájem pozemků č.605, 590,596 vše v k.ú. Bylany,  protože v současné době jsou tyto pozemky obhospodařovávány jiným nájemcem,

 

N04-12:  žádost pí. Mertové z Kolína o koupi pozemku č. 1140 v k.ú.Bylany s tím, že obec bude řešit problém parkování v osadě,

 

 

2) Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S33-12:             prodej pozemků p.č. 46/2 o výměře 35 m2, 47/2 o výměře 70 m2 a 120/4 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Hořany,  pí. Jaroslavě Švecové z Hořan za cenu 65 Kč/m2,

 

S34-12:             vyvěšení záměru prodeje pozemků v k.ú. Bylany (Velký rybník):                              p.č. 1179 (86 m2), 1091 (14 m2),1083 (18 m2), 1080 (25 m2), 1219 (300 m2), 1082 (38 m2), 969 (26 m2), 1046 (55 m2),

 

S35-12:  vyvěšení záměru prodeje pozemků v k.ú. Bylany: p.č. 619 (689 m2) a p.č. 760 (440 m2),

 

S36-12:  úpravu rozpočtu podle přílohy,

 

S37-12:  bezúplatný převod pozemku p.č. 287/6 v k.ú. Miskovice z majetku státu na Obec Miskovice,

 

S38-12:  smlouvu s fimou p.Turka z Přítok  na rekonstrukci VO v Bylanech,

 

S39-12:  mandátní smlouvu s firmou Flexum Trade, a.s. na administraci dotace na kanalizaci z programu OPŽP,

 

S40-12:  prodloužení stávající smlouvy o dopravní obsluze s firmou Veolia, formou dodatku ke smlouvě,

 

 

S41-12:  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodí Labe, za cenu 20 Kč/m2,

 

S42-12:  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR za 780 tis.Kč vč.DPH,

 

S43-12:  V územním plánu prověřit pro funkci bydlení celý pozemek p.č.854 v k.ú. Bylany,

 

 

3)            Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U07-12:  Radě obce jednat s p.Kopeckým o jeho záměrech v objektu býv.kovárny v Miskovicích a případných podmínkách dlouhodobého pronájmu,

 

U08-12:  starostce jednat s Osadním výborem Velký rybník o řešení parkování v osadě,

 

U09-12:  zastupitelům Hořan a Přítok zjistit možnosti poskytnutí soukromých prostor ke zřízení volebních místností, popřípadě jednat o změně volebních okrsků. Termín 18.10.12.

 

 

 

   Zapsal: 19.9.2012    Ing. P. Václ

 

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé: Mgr.M.Holinka, M.Kozák                      starostka: Eva Hoyerová