Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 12. prosince 2012 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-                informaci o územním plánu,

-                informace o projektu kanalizace.

 

 

2)            Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S56-12:    prodej pozemku p.č. 1034 v k.ú.Bylany p.Miroslavu Pokornému z Kutné Hory za cenu 85Kč/m2,

 

S57-12:            vyvěšení záměru prodeje pozemků v k.ú. Bylany –Velký rybník:  p.č. 961 (cca 50 m2), p.č. 1114 (cca 30 m2), p.č. 1080 (cca 50 m2), u všech je nutné zaměření pozemku, dále pozemků p.č. 1190 (50 m2), p.č. 1188 (228 m2), p.č. 968 (29 m2),

 

S58-12:            Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Pečovatelské službě Kutná Hora

 

S59-12:            termíny konání schůzí zastupitelstva v r. 2013: 13.2.17.4.,19.6.,18.9.,6.11.,11.12.,

 

S60-12:            úpravu  rozpočtu obce na r.2012 (podle přílohy),

 

S61-12:            schodkový rozpočet obce na r.2013 (v  příloze),

 

S62-12:             rozpočet regionu –DSO Kutnohorský venkov na r.2013 (v příloze),

 

S63-12:             složení inventarizační komise pro inventuru majetku obce,

 

S64-12:             Smlouvu s firmou Povodí Labe s.p. o provedení stavby –oprava výpusti Velkého rybníka,

 

S65-12:             sepsání nové nájemní smlouvy na byl B v Miskovicích čp.63,

 

S66-12:             a vydává Změnu č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Miskovice (celý text v příloze),

 

S67-12:             pronájem budovy sokolovny č.p. 87 v k.ú. Miskovice, zapsané na LV 348 v majetku TJ Sokol Miskovice, včetně pozemku parc.č. 51 o výměře 3136 m2 a pozemku parc.č. 626 o výměře 1115 m2 (dále jen „sokolovna“) na dobu maximálně 10 let za běžnou cenu nájmu za dotčené nemovitosti s tím, že vlastník dotčených nemovitostí umožní provádět opravy na nemovitosti a přizpůsobení vnitřního uspořádání budovy podle potřeb Obce Miskovice a umožní využít dotčené pozemky k výstavbě sportovních ploch s tím, že dojde k započtení nákladů na opravy prováděné Obcí Miskovice proti hodnotě nájmu tak, aby hodnota nájmu nebyla vyšší než hodnota rekonstrukce,

 

S68-12:             v případě možnosti realizovat místo dlouhodobého pronájmu „sokolovny“ její bezúplatný převod do vlastnictví Obce Miskovice na dobu maximálně 10 let s tím, že obec umožní TJ Sokol Miskovice  provozovat jeho činnost v „sokolovně“ bez jakýchkoliv omezení formou pronájmu a po uplynutí sjednané doby bude „sokolovna“ převedena bezúplatně zpět na TJ Sokol Miskovice,

 

S69-12:             dodatek č.5 ke smlouvě č. 651/348/2008 s firmou Veolia Transport Chrudim.

 

 

 

3)            Zastupitelstvo obce ruší:

 

Z01-12:          usnesení S52-12 ze dne 7.11.2012.

 

 

4)            Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U11-12:            místostarostovi připravit návrh smlouvy o nájmu „sokolovny“ podle bodu S67-12 nebo smlouvy o převodu podle bodu S68-12 a předložit zastupitelstvu ke schválení na příštím zasedání,

 

U12-12:             starostce prověřit možnost rozšíření dešťové kanalizace v Miskovicích.

 

 

 

 

 Zapsal: 12.12.2012    Ing. P. Václ

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ověřovatelé: Mgr.E.Podoláková, J.Dušek         starostka: E. Hoyerová