Usnesení zastupitelstva Obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 17.4.2013 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

Zastupitelstvo schvaluje:

·         Dodatek č. 7 ke smlouvě o veřejné linkové dopravě  - ROPID

·         Úpravu rozpočtu dle přílohy

·         Vyvěšení záměru na pronájem obecního rybníka v Mezholezích   a Hořanech

·         Vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 157 v k.ú. Miskovice včetně stavby

·         Vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 158 v k.ú. Miskovice (cca 700 m2)

·         Vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 49/4 v k.ú. Bylany

·         Vyvěšení záměru prodeje pozemků  p.č. 1190 a 1180 v k.ú. Bylany

·         Vyvěšení záměru prodeje pozemků  p.č. 572, 573, 574 v k.ú. Bylany (11.609 m2)

·         Smlouvu o provedení stavby – VD Velký rybník – obnova spodních výpustí se společností Povodí Labe

·         Technické řešení připojení  70 obyvatel Miskovic na kanalizační systém Přítoky-Bylany v případě nezbytné podmínky pro podání žádosti o dotaci

·         Přesun fin.prostředků z termínováného vkladu na BÚ

Zastupitelstvo bere na vědomí:

·         Informaci o ÚP

·         Dílčí úprava ÚP – Miskovice 37, manželé Siřínkovi

·         Žádost manželů Brandejských o změnu ÚP v k.ú. Bylany

·         Žádost ing. Hlavatého o změnu ÚP v k.ú. Bylany

 

 

Zapsal: 22.4. 2013   Mgr. Marek Holinka

 

 

Ověřovatelé:                                                                            Starostka:

 

 

………………………………………      ………………………………………………….
Ivana Berková               Jiří Dušek                                                                                                    Hoyerová