Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 18. září 2013 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

- zaslání finančního příspěvku na likvidaci povodňových škod obci Hořín,

 

 

1)   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S34-13:            vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.394/2 o výměře 111 m2 v k.ú.Mezholezy,

S35-13:            zřízení průchodu z domu čp.19 na obecní pozemek p.č.430/1 v k.ú.Mezholezy,

S36-13:            opravu chodníku v  Miskovicích,

S37-13:            příjem dotace ve výši 25 082 000 Kč od Ministerstva zemědělství ČR na výstavbu kanalizace,

S38-13:            zaslání žádosti na Krajskou správu údržby silnic Stř.kraje  v Praze o vystavení faktury za omezení užívání silnic a zřízení věcného břemene  u dotčených silnic    

                v souvislosti s výstavbou kanalizace

S39-13:            podání žádosti o úvěr na financování kanalizace ve výši 16mil.Kč, se splatností 10 let a fixní úrokovou sazbou,

S40-13:             úpravu rozpočtu podle přílohy,

 

 

2)   Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U02-13: Radě obce najít zájemce o bydlení v bytě v čp.133 v Miskovicích (v budově MŠ) a jednat s ním o podmínkách rekonstrukce. Termín: 31.12 13.

U03-13: starostce nechat prověřit stav stromů u křižovatky v Bylanech na Škvárovně.

          Termín: 30.11.13.

 

 

3)   Zastupitelstvo obce pověřuje:

 

P01-13:   starostku k podpisu smlouvy o dotaci na výstavbu kanalizace.

 

 

 

 

 Zapsal: 18.9.2013    Ing. P. Václ

 

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: Mgr.E.Podoláková,  P.Brant  starostka: E. Hoyerová