Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 4. listopadu 2013 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

- informaci o Územním plánu,

 

2)   Zastupitelstvo obce ruší:

 

- usnesení S39-13 z 18.9.13,

 

3)   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S41-13:            prodej pozemku p.č.394/2 v k.ú. Mezholezy o výměře 111 m2 Ing.Zdeňku Prokopovi z Kolína za cenu 25 Kč/m2,

S42-13:            vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.1210 o výměře 50 m2 v k.ú. Bylany,

S43-13:            vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.169 o výměře 280 m2 v k.ú. Miskovice,

S44-13:            vyvěšení záměru pronájmu části pozemku (cca 50 m2) p.č.158 v k.ú. Miskovice,

S45-13:            provést oddělení a zaměření části pozemku p.č.15/1 v k.ú. Miskovice,

S46-13:             úpravu rozpočtu podle přílohy,

S47-13:            návrh rozpočtu Obce Miskovice na rok 2014,

S48-13:            obecně závaznou vyhlášku o odpadech,

S49-13:            složení komise pro výběr poskytovatele úvěru: P.Brant, M.Holinka, M.Karban,

S50-13:             tři varianty parametrů pro úvěr na financování kanalizace (úvěr 15mil.Kč s úrokem PRIBOR, 16mil.Kč úrok PRIBOR a úvěr s fixním úrokem s horní hranicí úvěrových nákladů 1mil.Kč),

S51-13:            zhotovitele projektu na kanalizační přípojky firmu VODOS Kolín.,

 

 

4)   Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U04-13: Radě obce zjistit možnosti regulace poskytování ubytování na území obce. Termín: do příštího zasedání ZO.

 

 

 

 

 Zapsal: 4.11.2013    Ing. P. Václ

 

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: J.Dušek, Mgr.P.Němeček starostka: E. Hoyerová