Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 11.prosince 2013 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

- návrh rozpočtu DSO Kutnohorský venkov na r.2014,

 

 

2)   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S52-13:               prodej pozemku p.č.169 o výměře 280 m2 v k.ú. Miskovice p.Bohumíru Soukupovi z Miskovic za cenu 38000 Kč,

S53-13:               prodej pozemku p.č.1210 o výměře 50 m2 v k.ú. Bylany p.Michalu Hejzlarovi z Prahy za cenu 165 Kč/m2,

S54-13:               prodej pozemku p.č.49/8 v k.ú. Bylany o výměře 6 m2 firmě ČEZ-Distribuce Děčín za cenu 165 Kč/m2,

S55-13:               pronájem části pozemku p.č.158/6 v k.ú. Miskovice p.Radku Jelínkovi z Miskovic za cenu 30 Kč/m2/rok s tím, že obec určí konkrétní místo k pronájmu,

S56-13:             úpravu rozpočtu r.2013 podle přílohy,

S57-13:               přijetí dotace od Středočeského kraje (pro SDH, volby 2013, mzdy VPP)

S58-13:               rozpočet Obce Miskovice na rok 2014,

S59-13:               rozpočtový výhled Obce Miskovice na období 2014-2016,

S60-13:               Směrnici č.1/2013 o schvalování účetní závěrky obce,

S61-13:               složení inventarizační komise (I.Berková, P.Turek, Pavel Němeček),

S62-13:               zařazení správního území Obce Miskovice do územní působnosti MAS Lípa pro venkov na období 2014-2020,

S63-13:               zadat studii, která by vyhodnotila Významný krajinný prvek Vysoká z hlediska krajinného rázu a stanovila navazující limity rozvoje okolních sídel a limity potenciálních rozvojových aktivit uvnitř jeho stávajících hranic,

S64-13:               Dodatek č.6 ke Smlouvě č.651/348/2008 o závazku veřejné služby k autobusové dopravě s dopravcem ARRIVA (dříve Veolia Transport),

S65-13:      termíny konání schůzí zastupitelstva v r.2014,

S66-13:             přijetí daru - pozemků v k.ú.Miskovice: 1/9 poz. p.č.380/9 díl 1 (8m2), 380/9 díl 3 (120m2), 337/7 (172m2), 554 (56m2), 553 (150 m2) - od pí.Ludmily Dvořákové z Prahy,

S67-13:            podání žádosti o dotaci ve výši 2,9 mil. Kč na projekt  " Splašková kanalizace a ČOV, Miskovice, Přítoky, Bylany: 1.-3. etapa " ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu,

S68-13:               tento postup spoluúčasti vlastníků nemovitostí na připojení na kanalizaci v obci Přítoky a Bylany:

                   a) za nemovitost, za kterou vlastník nemovitosti u Obce Miskovice má k 11.12.2013 složený příspěvek ve výši minimálně 20000 Kč, nemá žádnou další povinnost finanční spoluúčasti a tato nemovitost bude zahrnuta do "společného řešení přípojek",

                   b) za nemovitost, za kterou vlastník nemovitosti nemá k 11.12.2013 složený příspěvek dle písm. a) a tento vlastník složí do 28.2.2014 příspěvek ve výši 25000 Kč, bude tato nemovitost zahrnuta do "společného řešení přípojek",

                   c) za nemovitost, která nebude zahrnuta do "společního řešení přípojek" a vlastník nemovitosti požádá o připojení na kanalizaci po 1.3.2014, zajišťuje si realizaci celé přípojky vlastník nemovitosti na vlastní náklady včetně projektové dokumentace,

 

S69-13:               podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,  po posouzení petice na zvýšení bezpečnosti provozu podané dne 25.11.2013 schvaluje toto stanovisko:

              Požadované řešení dopravní situace je součástí celého projektu zklidnění dopravy v Obci Miskovice, které je zpracované společností CITYPLAN spol. s r.o. na základě smlouvy o dílo z května 2012 a kde probíhají potřebné úkony k dokončení projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že navržené řešení vyžaduje projednat s dotčenými subjekty trvalé a dočasné zábory pozemků, je realizace navrženého řešení předpokládána v roce 2015, pokud se podaří s dotčenými subjekty tyto zábory vyjednat a realizovat. Vzhledem k žádosti uvedené v petici zastupitelstvo souhlasí s vybudováním přechodu pro chodce v části křižovatky u Tvrdíků bez instalace světelné signalizace. Zastupitelstvo s ohledem na termín podání žádosti o dotace ze Středočeského kraje nemůže o tuto dotaci požádat, jelikož nejsou zpracované potřebné doklady dotačním titulem vyžadované, ale souhlasí vyčlenit částku 400 tis. Kč z rozpočtu obce, které budou moci být použity na realizaci daného přechodu, pokud tento bude schválen dotčenými subjekty.

 

S70-13:               podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,  po posouzení petice na podporu výstavby nového dětského hřiště  podané dne 25.11.2013 schvaluje toto stanovisko:

              Zastupitelstvo Obce Miskovice posoudilo obsah petice na podporu výstavby nového dětského hřiště a požaduje od petičního výboru doplnit návrh o stanovení typu dětského hřiště a věkové skupiny, pro jakou má být dětské hřiště realizováno, a současně připravit návrh konkrétních hracích prvků, aby mohl být návrh zpracován ve formě projektové dokumentace. Dále zastupitelstvo obce žádá petiční výbor, aby s obcí sjednal dohodu o provozování tohoto dětského hřiště.

 

 

3)   Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U05-13: Radě obce jednat s městysem Suchdolem o spoluúčasti na financování studie o VKP Vysoká,

U06-13: Radě obce připravit do příštího zastupitelstva návrh vyhlášky na výběr poplatku ze stavebního pozemku zhodnocené možností připojení na obcí budovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace (týká se nemovitostí podle usnesení S68-13 odst.c) ) v souladu s ustanovením par.10c. zák. č.565/1990 Sb. o místních poplatcích s účinností od 1.3.2014 .

 

 

 

 Zapsal: 11.12.2013    Ing. P. Václ

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: Mgr.M.Holinka, P.Míšek, DiS. starostka: E. Hoyerová