Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 19.února 2014 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

1)   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

- zprávu inventarizační komise,

- zprávu o hospodaření Obce Miskovice v r.2013,

 

2)   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S01-14:   vyvěšení záměru prodeje dvou částí pozemku p.č.961/1 o výměře cca 50 a 25 m2 v k.ú. Bylany (Velký rybník),

S02-14:   vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.454/6 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Hořany,

S03-14:   vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.504/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Miskovice,

S04-14:   převzetí protierozních úprav v k.ú.Miskovice v hodnotě 3 313 355,40 Kč do majetku Obce Miskovice,

S05-14:   koupi pozemku p.č. 203/42 v k.ú. Přítoky za celkovou cenu 100 Kč,

S06-14:   rozpočet  DSO Kutnohorský venkov na r.2014,

S07-14:   paní Annu Duškovou z Mezholez jako přísedící u Okresního soudu v Kutné Hoře,

S08-14:   zadání projektu na kanalizaci v Přítokách -Závisce (5.etapa),

S09-14:   firmu Monestaf na opravu chodníku před budovou OÚ Miskovice,

S10-14:   úpravu opěrné zídky na pozemku p.č.159/1 v k.ú.Miskovice,

S11-14:   komisi pro výběr zhotovitele zakázky -opravy fasády budovy OÚ Miskovice- ve složení pp. K.Míšek, Petr Němeček, M. Kozák.

S12-14:   v návrhu Územního plánu upřesnění podmínek pro funkci "SO5 - sportovní a rekreační plochy -hiposport": Stavby do max.výšky 1 NP, max.zastavěnost 20%,

S13-14:   zařazení části pozemků p.č. 401 a 404 v k.ú.Hořany do zastavitelné plochy, s podmínkou písemného souhlasu majitele poz. p.č.404,

S14-14:   v návrhu Územního plánu vyčlenění  části pozemku p.č. 128 v k.ú. Přítoky pro funkci R1 - sportovní a rekreační plochy,

S15-14:   zapracovat do návrhu Územního plánu připravenou variantu územní rezervy pro silniční obchvat kolem Přítok,

S16-14:   v návrhu Územního plánu změnit zařazení pozemků p.č.28/1, 28/2, 28/3, 28/4 a 29 v k.ú. Bylany z funkce SO1 na RS -sportovní a rekreační prostor.

 

3)   Zastupitelstvo obce zamítá:

 

N01-14:  prodej části pozemku p.č.1003 v k.ú.Bylany  (Velký rybník).

 

 

 

 Zapsal: 19.2.2014    Ing. P. Václ

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: Mgr.E.Podoláková, J.Procházková.                    starostka: E. Hoyerová