Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 2. dubna 2014 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S17-14:   prodej části pozemku p.č.961/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Bylany (Velký rybník) za cenu 165,-Kč/m2 p.Petru Babickému z Kolína,

S18-14:   prodej části pozemku p.č.961/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Bylany (Velký rybník) za cenu 165,-Kč/m2 pí.Petře Babické z Kolína,

S19-14:   prodej části pozemku p.č.454/6 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Hořany za cenu 20,-Kč/m2 manželům Trejbalovým z Kutné Hory,

S20-14:   prodej části pozemku p.č.504/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Miskovice za cenu 200,-Kč/m2 firmě ČEZ Distribuce, a .s.,

S21-14:   vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.22 o výměře 144 m2 a pozemku p.č.57 o výměře 252 m2, oboje v k.ú. Mezholezy,

S22-14:   záměr odkoupení části pozemku p.č.1104 v k.ú. Bylany (Velký rybník), jen pro potřeby dopravní obslužnosti,

S23-14:   zhotovení fasády na budově OÚ Miskovice firmou Miroslav Šimoníček Zednictví, Kutná Hora,

S24-14:   zprávu o hospodaření MŠ Miskovice za r.2013, účetní uzávěrku MŠ Miskovice za r.2013 a využití výsledku hospodaření na zakoupení nového vybavení MŠ,

S25-14:   Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby - dopravní obsluhy v systému ROPID,

S26-14:   výměnu oken a dveří v hasičské klubovně v Miskovicích, v ceně do 57tis.Kč,

S27-14:   úvěr od České Spořitelny, a.s., na dofinancování 1.-3.etapy výstavby kanalizace,

               Pověřuje starostku k podpisu SMLOUVY,

S28-14:   zhotovitele kanalizačních přípojek firmu Stavitelství Řehoř, s.r.o.,

S29-14:   příspěvek na kanalizační čerpadla ve výši 20tis. Kč pro každou dotčenou nemovitost,

S30-14:   zadání studie na řešení úprav fotbalového a dětského hřiště v Miskovicích  p. Ing. J. Lipovčanovi, který v případě realizace zpracuje i kompletní projektovou dokumentaci,

S31-14:   v návrhu Územního plánu upravit regulativ pro areál Dítě a kůň v Miskovicích pro možnost zřízení pečovatelských bytů, s podmínkou uzavření smlouvy s Obcí Miskovice,

 

 

2)   Zastupitelstvo obce zamítá:

 

N02-14:  prodej i pronájem části pozemku p.č.311/13 v k.ú.Přítoky.

 

 

Zapsal: 2.4.2014    Ing. P. Václ

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: Pavel Turek, Pavel Němeček                              starostka: Eva Hoyerová