Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 11. června 2014 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-     zprávu kontrolní komise,

 

 

2)   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S32-14:                           vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.1080/1  v k.ú. Bylany o výměře cca 42 m2,

S33-14:                           vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.1080/1  v k.ú. Bylany o výměře cca 54 m2,

S34-14:               vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.963 o výměře 43 m2 v k.ú. Bylany,

S35-14:               vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.575 o výměře 1109 m2, p.č.584 o výměře 650 m2 a p.č. 585 o výměře 3487 m2, vše v k.ú. Bylany,

S36-14:               vyvěšení záměru pronájmu pozemků p.č. 455 a 454/6 v k.ú. Hořany,

S37-14:               vyvěšení záměru pronájmu pozemků p.č. 22 a p.č.57 v k.ú. Mezholezy,

S38-14:   počet členů zastupitelstva na volební období 2014-2018: 15 členů,

S39-14:   účetní závěrku Obce Miskovice za r.2013 bez výhrad,

S40-14:   Závěrečný účet Obce Miskovice za r.2013 a zprávu o přezkumu hospodaření Obce Miskovice za r.2013 - bez výhrad,

S41-14:   úpravu rozpočtu r.2014 -Rozpočtové opatření č.1 (v příloze),

S42-14:   zadání projektu ing. Lipovčanovi na adaptaci bytu v mateřské škole v Miskovicích na prostor pro další třídu MŠ, s možnou budoucí alternativou využití jako společenský prostor

 

 

3)   Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U01-14: Radě obce v případě pachtovní smlouvy na obecní pozemky jednat o dalším postupu. Termín: do příštího zasedání ZO.

 

 

 

Zapsal: 11.6.2014    Ing. P. Václ

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: Petr Brant, Jiří Dušek starostka: Eva Hoyerová