Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 24. září 2014 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-     zprávu o modernizaci stájí v areálu PIAS v Miskovicích.

 

 

2)   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S44-14:               prodej části pozemku p.č.1080/1  v k.ú. Bylany o výměře  42 m2 za cenu 165 Kč/m2 pí. Marii Kvapilové z Prahy,

S45-14:               prodej části pozemku p.č.1080/1  v k.ú. Bylany o výměře 54 m2 za cenu 165 Kč/m2 pí. Evě Hanušové z Kutné Hory,

S46-14:               prodej pozemku p.č.963 o výměře 43 m2 v k.ú. Bylany za cenu 165 Kč/m2 pí. Janě Molnárové z Liberce,

S47-14:               prodej pozemku p.č.575 o výměře 1109 m2 v k.ú. Bylany za cenu 10 Kč/m2 p. Jiřímu Flachsovi z Kutné Hory,

S48-14:               výpůjčku pozemků p.č. 455 a 454/6 v k.ú. Hořany p.Petru Němečkovi z Hořan na dobu 20 let,

S49-14:               smlouvu o zemědělském pachtu s PIAS Suchdol, a.s.,

S50-14:   úpravu rozpočtu r.2014 -Rozpočtové opatření č.2 (v příloze),

S51-14:   Závěrečný účet Sdružení obcí Kutnohorský venkov za r.2013,

S52-14:   přijetí finančního daru od PIAS Suchdol, a.s.,

S53-14:   smlouvu s ČEZ Distribuce Děčín o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 757 v k.ú.Bylany,

S54-14:   smlouvu s VODOS Kolín, a.s., o dočasném provozování kanalizace po dobu zkušebního provozu,

S55-14:   vyvěšení záměru prodeje části pozemku cca 35 m2 p.č.267 v k.ú.Přítoky,

S56-14:   Dodatek č.2 - termín dokončení a předání díla - Splašková kanalizace a ČOV, Miskovice, Přítoky, Bylany : 1.-3.etapa.

 

 

3)   Zastupitelstvo obce zamítá:

 

N03-14:   prodej pozemků p.č.584 a 585 v k.ú. Bylany,

N04-14:   prodej pozemků p.č.840, 842 a 843 v k.ú. Bylany,

N05-14:   prodej části pozemku p.č.158/6  v k.ú. Miskovice.

 

 

 

Zapsal: 24.9.2014    Ing. P. Václ

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: Pavel Němeček, Pavel Turek starostka: Eva Hoyerová