USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Obec Miskovice

konané dne 4.11.2014

 

Z přijatých usnesení zastupitelstva vyplývá následující složení orgánů Obce Miskovice:

 

Starosta:

 Mgr. Marek Holinka

 

Místostarosta:

Petr Brant

 

Rada obce:

Mgr. Marek Holinka, Petr Brant, Karel Míšek, DiS, Mgr. Josef Šimůnek, Ing. František Pospíšil

 

Kontrolní výbor:

PhDr. Petr Němeček, Ph.D. - předseda, Vojtěch Fikar - člen, Ing. Radim Kotrba, Pd.D. - člen

 

Finanční výbor:

Dagmar Strbíková – předseda, Karel Vízner – člen, Ing. Jiří Kejval - člen

 

 

Přehled usnesení zastupitelstva

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Usnesení č. S57-14

Zastupitelstvo obce Miskovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

 

Usnesení č. S58-14

Zastupitelstvo obce Miskovice volí starostou Mgr. Marka Holinku.

 

Usnesení č. S59-14

Zastupitelstvo obce Miskovice volí místostarostou Petra Branta

 

Usnesení č. S60-14

Zastupitelstvo obce Miskovice stanovuje počet členů rady na 5 a volí za členy rady volených z řad členů zastupitelstva obce:

Karel Míšek, DiS

Mgr. Josef Šimůnek

Ing. František Pospíšil

 

Usnesení č. S61-14

Zastupitelstvo obce Miskovice volí za předsedu kontrolního výboru PhDr. Petra Němečka, Ph.D.:

 

Usnesení č. S62-14

Zastupitelstvo obce Miskovice volí za člena kontrolního výboru Vojtěcha Fikara.

 

Usnesení č. S63-14

Zastupitelstvo obce Miskovice volí za člena kontrolního výboru Ing. Radima Kotrbu, Pd.D..

 

Usnesení č. S64-14

Zastupitelstvo obce Miskovice volí za předsedu finančního výboru Dagmar Strbíkovou

 

Usnesení č. S65-14

Zastupitelstvo obce Miskovice volí za člena finančního výboru Karla Víznera

 

Usnesení č. S66-14

Zastupitelstvo obce Miskovice volí za člena finančního výboru Ing. Jiřího Kejvala.

 

Usnesení č. S67-14

Zastupitelstvo obce Miskovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: místostarosta 13.000,- Kč, člen rady 1.300,- Kč, předseda výboru nebo komise 1.120,- Kč, člen výboru nebo komise 880,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 360,- Kč s tím, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce a dále, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

 

Usnesení č. S68-14

Zastupitelstvo volí starostu obce Mgr. Marka Holinku jako zástupce do regionálního sdružení DSO (Dobrovolný svazek obcí) „Kutnohorský venkov“

 

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

 

Usnesení č. N06-14

Zastupitelstvo obce Miskovice neschvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty.

 

Usnesení č. N07-14

Zastupitelstvo obce Miskovice nevolí za člena kontrolního výboru Martina Kozáka.

 

Usnesení č. N08-14

Zastupitelstvo obce Miskovice nevolí za člena kontrolního výboru Ing. Tomáše Benadu.

 

Usnesení č. N09-14

Zastupitelstvo obce Miskovice nevolí za předsedu finančního výboru Roberta Hoyera a za členy finančního výboru Dagmar Strbíkovou a Karla Víznera.

 

Usnesení č. N10-14

Zastupitelstvo obce Miskovice nevolí za předsedu finančního výboru Roberta Hoyera

 

Usnesení č. N11-14

Zastupitelstvo obce Miskovice nevolí za předsedu finančního výboru Ing. Františka Pospíšila

 

Usnesení č. N12-14

Zastupitelstvo obce Miskovice nevolí za předsedu finančního výboru Ing. Tomáše Benadu

 

 

 

Starosta:          Mgr. Marek Holinka

Zapisovatel:                        Petr Brant                                                                                

Ověřovatelé:                         Dagmar Strbíková dne 14.11.2014

                        Robert Hoyer dne 14.11.2014