USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Obec Miskovice

konané dne 19.11.2014

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Usnesení č. S69-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 ve znění předloženém starostou obce a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu „Automatizace knihovny – knihovna pro každého“ a z projektu „Věk a handicap by neměl být překážkou“ poskytované Ministerstvem kultury a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ poskytované Ministerstvem zemědělství.

 

Usnesení č. S70-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, MISKOVICE, PŘÍTOKY, BYLANY: 1. – 3. ETAPA“.

 

Usnesení č. S71-14

Zastupitelstvo obce Miskovice pověřuje Petra Branta pro jednání o územní plánu.

 

Zastupitelstvo ukládá:

 

Usnesení č. U02-14

Zastupitelstvo ukládá místostarostovi obce projednat se zhotovitelem stavby kanalizace možnost vybudovat část přípojky k nemovitostem, které nemají vybudovanou kanalizační přípojku, aby nebylo nutné v budoucnu narušovat nové živičné povrchy a projednal možnost opravy cesty v Bylanech od ČOV ke Škvárovně ve spolupráci se zhotovitelem.