USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Obec Miskovice

konané dne 22.12.2014

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Usnesení č. S72-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. s tím, že Obec Miskovice má tuto připomínku k výše uvedené žádosti:

Při realizaci stavby může dojít ke styku s podzemním kabelovým vedením VO (které je majetkem obce) v bezprostřední blízkosti nové rozpojovací skříně. Dále zmiňovaným územím může procházet vodovodní přípojka (doporučuji konzultovat s provozovatelem vodovodu - firmou VODOS Kolín).

Realizaci stavby podmiňujeme závazkem investora stavby uhradit případné škody vzniklé stavební činností a uvést dotčené stavby a pozemky do původního stavu.

 

Usnesení č. S73-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje zadání projektu na dešťovou kanalizace na Přítoce – Závisce včetně stavebního povolení na základě výběrového řízení na projektanta.

 

Usnesení č. S74-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje vyhlášku  č. 1/2014 o poplatku za komunální odpad pro rok 2015 a s návrhem vyhlášky č. 2/2014 o místním poplatku za psi pro rok 2015 a svoz bioodpadu zajistí obec tak, že zajistí pravidelné přistavení kontejneru na bioodpad a zajistí informování občanů na úřední desce o termínech svozu.

 

Usnesení č. S75-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje za členy inventarizační komise Dagmar Strbíkovou, Mgr. Tomáše Krumphanzla a PhDr. Petra Němečka.

 

Usnesení č. S76-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje do výběrové komise na dodavatele přestavby MŠ Ing. Jiřího Kejvala, Karla Míška DiS. a Martina Kozáka

 

Usnesení č. S77-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje termíny konání schůzí zastupitelstva obce na únor, duben, červen, září, listopad a prosinec 2015 a to každou třetí středu daného měsíce v čase od 18.30 hodin.

 

Usnesení č. S78-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje rozpočet na rok 2015.

 

Usnesení č. S79-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na změnu rozpočtu roku 2014

 

Usnesení č. S80-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje rozpočet na rok 2015 Sdružení obcí kutnohorský venkov.

 

Usnesení č. S81-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje námitky k územnímu plánu dle návrhu.

 

Usnesení č. S82-14

Zastupitelstvo obce Miskovice schvaluje dodatek č. 1 k provozování vodovodu s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016.

 

Zastupitelstvo ukládá:

 

Usnesení č. U03-14

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce, aby ve vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení uvedl, že k žádosti nemá námitek s tím, že Obec Miskovice požaduje, aby byl pozván zástupce obce ke kontrole plnění provozního řádu (prováděné dle části 12. Monitorování vlivů zařízení na životní prostředí (Monitoring) složka „ovzduší“ a „voda“ bod 8 žádosti).

 

Usnesení č. U04-14

Zastupitelstvo ukládá radě obce, aby připravila stimulační dopis obyvatelům obce týkající se placení poplatků osob trvale se zdržujících na územní Obce Miskovice bez evidovaného trvalého bydliště a dále požadavek na lepší třídění komunálního odpadu