Miskovické pseudozávrty

Miskovické pseudozávrty leží 5 kilometrů západně od Kutné Hory a 0,5 - 1 km severně od vesnice Miskovice, v nadmořské výšce 375 - 378 m. Toto území je typickou součástí geomorfologického podcelku Kutnohorské plošiny, okrsku Malešovská pahorkatina. Pseudozávrty se vytvořily na zarovnaném povrchu denudační plošiny, která je zemědělsky využívána jako orná půda, převážně k pěstování obilnin a cukrovky. Na severu a západě se velmi mírnými svahy zvedají rulové, částečně zalesněné pahorky Miskovického a Opatovického vrchu. Geologické podloží tvoří zvrásnění biotitické pararuly kutnohorského krystalinika, na nichž jsou uložena souostroví cenomanských vápnitých pískovců a organodetrických vápenců. Motivem ochrany jsou poslední zbytky pseudokrasových jevů.

Mezholezský lom

Mezholezský lom leží při silnici pod Mezholezy nad křižovatkou Mezholezy-Bylany-Kutná Hora. Mezholezský lom lezí jen asi 400 m od již zaregistrovaného Miskovického lomu, v přibližně stejné výšce a na stejném či velice podobném litofaciálním stupni. Lom je až 10 m vysoký a 150 m dlouhý. Lokalita je dokladem sedimentologického a petrografického vývoje organodetrických vápenců s příznivých zachováním fosílií. Stěny lomu jsou tvořeny několika subfaciemi biodetritických vápenců. Jednotlivé polohy těchto vápenců jsou odděleny starými skalními dny - hardgroundy. Vyskytují se i tempestity - bouřkové sedimenty. Lokalita není dosud uspokojivě zpracována. Umožňuje korelaci cenomanu a spodního turonu ve facii biodetritických vápenců. Je perspektivní z hlediska stanovení hranice cenomanturon a její další korelaci na území České křídové pánve. Kromě toho se jedná o největší odkryvy v českých křídových vápencích. Lom je součástí krasového systému s ponory v oblasti Miskovických závrtů, s alespoň jedním fosilním vývěrem Miskovickou jeskyní a s nejméně jedním současným vývěrem v prameni sv. Vojtěcha v Bylanech. Oba lomy mají nadnárodní význam, protože mohou být využity pro korelaci průběhu karbonátového cenomanu v Čechách a německých pánvích. Z lokálního hlediska je důležité, aby nedocházelo ke kontaminaci lomů, jež jsou napojeny na podzemní krasový systém, jež je jedním ze zdrojů vody pro Kutnou Horu. Geologickým ústavem AV ČR v Praze je navržena kategorie ochrany jako registrace VKP, ve druhém stupni vyhlášení jako PP. Péče spočívá v tom, že lom nebude zavezen a poškozován.

Miskovická jeskyně

Spolu s Miskovickými závrty tvoří součást Miskovického krasu. Jeskyně leží ve středověkém lůmku nad údolím Bylanky, přibližně ve směru jímací kaverny Vojtěšského pramene. Je 23 m dlouhá a průměrně 1 m vysoká. Po odstranění sedimentů by se jednalo o mohutnou chodbu o výšce 2-3 m a šířce 3-5 m. Jeskyně je potencionální archeologickou lokalitou.