zpravodaj   č. 3 / 2009    obce  miskovice

( červenec 2009 )

Ze zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-  zpráva o stavu projektu na kanalizaci

-  vystoupení příslušníka Policie ČR pór. Salače

-  vyměření pozemků p. Šarmem v k.ú. Mezholezy za účelem směny 8m2 a koupě 11m2 .

Zastupitelstvo schvaluje:

-   výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2008 a závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008

-   vyvěšení záměru prodeje pozemku č. 76/2v k.ú. Přítoky o výměře 121m2 a pozemku č. 307/1 díl A o výměře 85m2 v k.ú. Bylany

-    prodej pozemku 69/5 o výměře 57m2 v k.ú. Bylany manželům Šafrovým

-   zadání změny č. 3 Územního plánu , dále jen ÚP, sídelního útvaru Miskovice

-    zahrnutí pozemků č. 23 a 171 v k.ú. Hořany do území pro výstavbu rodinného domu

-    změnu ÚP na pozemky č. 28 a 29 v k.ú. Miskovice na pozemek určený k výstavbě rodinného domu    ( náklady a realizace jsou na vrub žadatele )

-    změnu ÚP na pozemek č 106/1 v k.ú. Přítoky na pozemek pro výstavbu víceúčelové haly ( náklady a realizace jsou na vrub žadatele)

-    změna ÚP na 17.000m2 pozemku č. 203 v k.ú. Přítoky na pozemek pro výstavbu rodinných domů (náklady, realizace a vybudování příjezdové komunikace na pozemcích č. 109/1 a 267 jdou na vrub investora p. Škvora )

-    úpravu rozpočtu obce ve výši:

> 420tis. Kč na propojení vodovodního řadu                     ,

> 1OOtis. Kč na dovoz vody do zásobníku

> 250tis Kč na opravu hráze rybníka v Miskovicích

 

 

 


Výsledky voleb do EP – 5. a 6.6.2009

 

Okrsek č. 1 : Miskovíce + Mezholezy

Počet voličů: 363   Účast voličů: 89  = 24,50%

Pořadí:  1. ODS,  2.ČSSD,  3.KSČM

Okrsek č. 2 : Přítoky

Počet voličů: 228   Účast voličů: 53  = 23,50%

Pořadí:  1. ODS,  2.ČSSD,  3.KSČM

Okrsek č. 3 : Bylany

Počet voličů: 363   Účast voličů: 38  = 39,10%

Pořadí:  1. ČSSD,  2. ODS,  3.KSČM

Okrsek č. 4 : Hořany

Počet voličů: 42   Účast voličů: 26  = 61,90%

Pořadí:  1. ODS,  2.ČSSD,  3.Starostové

 

 

Obec Miskovice

Pořadí:  1. ODS

                2. ČSSD

                3. KSČM

 

Počet zapsaných voličů 730, účast 206 – tj. 28,22 %

 

 

 

 

 

 

 

Přítoky budou vysvěcovat svou sochu sv. ANNY

dne 26.července 2009

v 11.hod. při malé slavnosti,

vysvěcovat bude BcTh. farář Jan Uhlíř


Hořanv slaví 710 let svého vzniku,

 

Slavnost s malým občerstvením a setkáním rodáků u sochy sv.Vojtěcha bude v sobotu 29.července od 14,00hod.


 


 

Místní lidová knihovna Miskovice

zahájila konečně provoz a sice o prázdninách každé úterý od 15 hodin do 17 hodin.

Na prázdniny jsou připraveny tři „bojovky" s Miskovickým stopařem, vypravíme se za pokladem ukrytým v přírodě a po stopách našich předků. Kde jsou Vinice, určitě všichni víte, ale víte, v které době tam již vinná réva rostla? Nenuďte se jen doma či u počítače, ale přijďte a to v pátek 24.7., 7.8. a 14.8., hlásit se mohou malí i velcí, trasa naší přírodou bude vybrána podle stáří zájemců. Počasí se pokusím objednat, ale Vysoká nás určitě od průtrže ochrání (tedy doufám). Více se dozvíte v knihovně či na webové adrese knihovny www.knihovnamiskovice.webz.cz

 

 


 

 

 


Rybářský  den v Mezholezích

Dne 20.6. 2009 konaly se v Mezholezích rybářské závody. Na návsi je rybníček, říká se mu Mezholák, chodíváme tam chytat ryby.Prima nápad, jít jednou na ryby všichni společně.Tak nějak vznikl ten závod.Ve vsi byl proveden průzkum veřejného mínění. A na jeho základě pak spěšný kurýr vylepil pozvánky. Jelikož je v Mezholezích málo dětí, rozhodla rada sousedů, že závodit může každý kdo bude chtít.Původně bylo počítáno s účastí kolem 20 sousedů, ovšem , jak se později ukázalo, v průběhu dne se nás tam sešlo na 31 lidiček včetně hostů.Naleštili jsme pruty a těšili se na sobotu.

Závod měl začít od 14-ti Hod. Sešli jsme se ovšem dříve, bylo třeba připravit závodiště, stolky, židle, grill, mnoho dalších důležitostí. A na druhou počali se scházet sousedé s podnosy a táci v rukou. Každý s sebou nesl něco dobrého pro všechny. Na stolečku lákaly jednohubky, krémové řezy, chlebíčky, jahodové řezy, domácí pizza, jahodový dort , sušenky, pišingry, limonády. Byla i termoska s horkou vodou, abychom nebyli celé odpoledne bez kávy,'brambůrky a křupinky k vínečku a další dobroty. Bylo i něco ostřejšího nejen pro zahřátí, ale abychom si my všichni sousedé a kmotři i hosté připili na klidný průběh soutěže. Aby nám nikdo nespadl do vody, aby nepršelo, abychom vůbec něco chytli a jestli má někdy přijít konec světa a tím i Mezholez, tak aby to nebylo dneska. Závodníci, povzbuzeni cenami pro vítěze, urychleně provedli prezentaci, vylosovali si místa, připravili pruty do pohotovostní polohy. Neměli jsme pistolku a tak start byl odpískán.

Nejdříve proběhl závod dětí. Vítěz chytil 50 čudel a jednu o něco větší. Zvítězil s přehledem a obdržel první cenu, dětské Rychlé špunty a sladkosti. Ceny obdrželi i borci na druhém a třetím místě. Vítěz se hned dělil s ostatními dětmi a my sousedky, co jsme to viděly, ihned jsme děti pochválily jak se hezky, broučkové, umí dělit. Tak to má být, povídáme, když jsou děti dobře vedené. Jenomže za chviličku k nám malý vítěz přišel a chtěl ještě jednu první cenu, protože prý z tamté ani nestihl ochutnat. Uchlácholily jsme ho obrovským kusem jahodového dortu a jinými dobrotami a protože si chtěl vzít pár rybiček domů, nejdřív na památku a pak na pánvičku, daly jsme mu je.

V kategorii dospělých závodili muži a pouze jediná žena. Vítězem se stal pan ředitel závodů, obdržel cenu a byl dojat. Vyznamenána byla také ta jediná soutěžící žena, obdržela cenu za odvahu a sportovního ducha. Čestné uznání a cenu jako borec na konec, obdržel závodník s rekordním počtem nula úlovků. Nic nechytil, protože nezávodil a nezávodil, protože nevěděl, že závodit má. Porotkyně ho totiž zapsaly aniž by mu oznámily, že je zařazen do soutěže, ale to nakonec nevadilo. V Mezholezích je to jako u Mountfielda, vyhrát může úplně každý. Potom nám dobrovolníci očistili a vykuchali rybky. Grilovali jsme je a chutnaly báječně. Když pak večer přešel do noci, bylo příjemné sedět u ohně. Muži diskutovali, měsíc svítil a noční vsí se táhl zpěv mezholezských žen.

               Laďka Šarmová

 

 


PŘÍTOKY

stručná historie vesnice — opakování

První písemná zmínka o vsi Přítoky pochází z roku 1141, kdy zde mělo majetek olomoucké arcibiskupství. Roku 1249 byly Přítoky v krátkém držení Havla z Lowenbergu.V roce 1250 olomoucký biskup postoupil přítocký majetek klášteru sedleckému. Ve 14. století dvůr z částí vsi náležel různým patricijským rodinám, např. Ondřeji Puškovi( zmínka o pojmenování Pušhof). V roce 1397 byl jeho majitelem Václav Bartoš, který se tehdy zavázal odvádět ze dvora stálý poplatek kutnohorskému špitálu.

Po válkách husitských držel Přítoky Hanuš Ferydan, který dvůr i tvrz všelijakými dluhy a platy obtížil, platiti je však nechtěl.Proto 12.3.1443 nejvyšší mincmistr království Českého Jan Čábelický ze Soutic rozhodl, že:"Hanušek i jeho budůcí vladař musí kutnohorskému špitálu 10 kop grošuov platu ročního na věčné časy platiti beze vší odpornosti".

Za Ondřeje Puse byla při dvoře vystavěna gotická tvrz, o které je první zmínka roku 1454, kdy ji i s dvorem a částí vsi koupil od Jana Soukeníka Jan Malškorubský. Posledním měšťanským majitelem Přítok byla Voršila Cihelníková, která v roce 1501 prodala statek Václavu Maternovi z Květnice. Maternové byly starou českou bohatou vladyckou rodinou z vesnice Květnice u

v

Českého Brodu. Maternové přestavěli gotickou tvrz v renesančním slohu.

Roku 1622 prodal Adam Materna Přítoky s tvrzí a dvorem Ladislavu Hrobčiskému z Hrobčic. Tomu byl statek skládající se z tvrze, dvora, vsí Přítoky a příslušenství v Bylanech již roku 1623 zkonfiskován pro účast ve stavovském odboji z let 1618-1620. V roce 1630 získala statek jezuitská kolej. Jezuité připojili Přítoky ke Křesetickému statku a tvrz se změnila v obydlí správce dvora a z části v hospodářské budovy. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 přešly Přítoky do správy náboženského fondu. V roce 1788 byl dvůr rozparcelován a tvrz se změnila na dvě samostatné usedlosti ( domy čp. l a 3). V okolí domu jsou nepatrné terénní vlny připomínající bývalé příkopy a valy tvrze. Nachází se zde i gotický klenutý hluboký sklep.

Někdy je považována za bývalou tvrz věžovitá budova čp. 15. Ve skutečnosti je to zbytek tzv. děkanského dvora, který byl až do rozparcelování v roce 1797 majetkem kutnohorského arciděkanství.Z původních staveb se zachovala jen

věž z byty.V roce 1873 byl dvůr prodán Marii a Čeňkovi Truhlářovým. V majetku rodiny Truhlářových je dvůr dodnes.

Historicky významější budovou je zájezdní hostinec čp.20, který má gotickou klenbu bývalého průjezdu. O stavbě je první písemný záznam z roku 1631, který ji připomíná jako již pustou krčmu.


 

 

POZVÁNKA

MISKOVICE slaví 700 let svého vzniku

29.srpna 2009-slavnostní odpoledne pro děti (rozloučení s prázdninami)

místo konání v obci Miskovice bude upřesněno na plakátech

začátek ve 14,00hod.

 

Program:

O princezně s dlohým nosem-divadlo Koráb

 

Soutěže a bazar s odměnami

Diskotéka

Mistr Navaro -žonglování a kouzla

Nafukovací hrad

Malování na obličej

 

předpokládaný konec-18,00hod.

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

MISKOVICE slaví 700 let svého vzniku

5.září 2009-slavnost pro dospělé (posvícení)

 

Program:

Setkání rodáků od 14,00 hod. u příležitosti otevření výstavy HISTORIE MISKOVIC

fotografie, dokumenty, kroniky a další zajímavosti v místní hasičské klubovně.

(otevřeno 6.9.-11.9.2009 od 15,00-17,00hod. nebo po domluvě na OÚ)

 

ČESKÁ LIDOVÁ-staropražské písničky zazní před sokolovnou od 16,00hod.

(pro posluchače bude připraveno posezení s možností občerstvení)

VEČERNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA s programem

v místní sokolovně od 20,00hod.

K tanci a poslechu zahraje kapela TOX-profesionálové

nám zahrají klasiku z taneční hudby i dechovku .

Skupina CARAMELLA vystoupí dvakrát za večer se

svými ukázkami různých tanců.

Před půnocí je připraveno již tradiční překvapení.

V rámci oslav 700 let obce Miskovic je vstup volný.

Za špatného počasí se venkovní kuturní akce uskuteční v místní sokolovně.

Pozvání platí pro občany všech našich obcí. Přijďte slavit společně s „MISKOVÁKAMA.