ZPRAVODAJ č. 3/2007

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Na březnovém zasedání zastupitelstva byla přijata tato zásadní rozhodnutí:

1.                           Definitivní rozhodnutí o typu splaškové kanalizace bude učinéno na zasedání zastupitelstva dne 16.5.2007.

2.                           Schválení návrhu Komplexní pozemkové úpravy obce Miskovice v části vzájemného vyrovnání katastrů na hranicích
s obcemi Suchdol, Červené Pecky a Mezholezy.

3.                           Rozhodnutí o zahájení příprav na vyhotovení územního plánu všech pěti částí obce.

4.                            Schválena změna rozpočtu obce navýšením příjmů a výdajů v celkové výši 2,34 mil. Kč.

5.                 Zastupitelstvo uložilo starostovi obce stanovit podmínky pro těžbu, zpracování a úklid dřeva a obnovu porostů na
obecních pozemcích.

Úplné znění usnesení zastupitelstva je k dispozici na vývěsních tabulích obce.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

  ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU.

>      V sobotu dne 31.3.2007 bude obecní úřad pro obyvatelstvo otevřen v době od 8.00 do 10.00 hodin.

     Změna stavebního zákona č. 183/2006 Sb. - viz. příloha.

     Povolení k odběru podzemních vod domácností - viz. příloha.

     Vypouštění odpadních vod - viz. příloha.

     Dne 11.4.2007 bude v čase od 16.00 do 18.00 hodin ve skladu materiálu OÚ (srub v Miskovicích) probíhat výprodej nevyužitelného vybavení obecního úřadu (lustry z MS, bubnová sekačka, apod.).

VÝSTAVBA DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU V MISKOVICÍCH

Dne 16.5.2007 proběhne veřejné projednání záměru výstavby dětského domova se školou v Miskovicích s vedoucím odboru speciálního školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy panem Dr. Pilařem. Veřejné projednání proběhne v čase od 18.00 hodin v místní sokolovně. Vzhledem k předpokládanému zájmu občanů, žádáme tímto všechny, kteří mají zájem vznést dotaz k uvedenému záměru výstavby dětského domova se školou, aby si tyto dotazy připravili v písemné podobě a předali je na obecní úřad prostřednictvím obecní schránky nejpozději do 30.4.2007, aby se mohl zástupce ministerstva školství na Vaše dotazy připravit a jednání nebylo zbytečně rušeno a zdržováno. K případným ústním či písemným dotazům vzneseným až na místě jednání není možné zaručit jejich kvalifikované zodpovězení.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PROSPĚCH PRO OBEC

Skutečnost, že občané již začínají třídění odpadu vnímat jako běžnou součást moderního ekologického myšlení se kladně projevilo i na příjmech obce, která za tříděný odpad získává do své pokladny finanční odměnu, kterou opět vrací zpět do zkvalitněni našich vesnic. Přesto se však ukazuje, zeje stále ještě část spoluobčanů, kteří třídění odpadů neprovádí vůbec a zbytečně tak obec připravují o tuto výhodu. Proto žádáme všechny občany, aby třídění odpadů prováděli a dodržovali jejich roztřídění na jednotlivé druhy, pro které jsou určeny barevně odlišené kontejnery v každé vesnici. Obecní úřad nyní provádí průzkum vhodného umístění a počtu těchto kontejnerů, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro sběr tříděného odpadu.

!!!! VELKOOBJEMOVÝ ODPAD !!!

Oznamujeme všem spoluobčanům, že od 13.4.2007 odpoledne budou přistaveny kontejnery pro svoz velkoobjemového odpadu dle následujícího rozpisu:

MISKOVICE                          2x pomník - náves, Ix pod novými bytovkami

PŘÍTOKY                                                   2x u pomníku

BYLANY                                                    2x zastávka autobusu

MEZHOLEZY                                         l x u druhé studně směrem na Vidice

HOŘANY                                                   l x zastávka autobusu

Kontejnery budou k dispozici do 16.4.2007, kdy bude proveden jejich odvoz. Žádáme tímto všechny občany, aby skutečně dodržovali povolený obsah, který bude uveden na každém kontejneru, aby nebyl odvoz kontejnerů komplikován či dokonce znemožněn.

PES (ne)PŘÍTEL ČLOVĚKA?

Důvodem tohoto nadneseného srovnání je nepříjemný fakt, že majitelé psích miláčků nerespektují pravidla zákazu volného pobíhání psů a dodržování úklidu jejich exkrementů z veřejných prostranství a proto obecni úřad dostává stále častěji v těchto záležitostech stížnosti. Žádáme proto občany, aby si uvědomili povinnosti, které mají ke svým psím miláčkům a obecní úřad tak nebyl nucen přistupovat k razantnějšímu řešení tohoto nešvaru našich ulic.

ČARODĚJNICE

Dne 30.4.2007 se bude konat na Vysoké pod rozhlednou již tradiční páleni čarodějnic. Vlastní program dne bude vyvěšen od 16.4.2007 na obecních vývěskách. Zveme tímto srdečně všechny přátele dobré pohody.

V Miskovicích dne 29.3.2007

Rada obce Miskovice