POVOLENI K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD - DOMÁCNOSTI

1. Studna byla postavena před 1.1.1955

Odběr vody u těchto studní (včetně stavby studny a kolaudace studny) je považován za povolený a toto povolení k odběru platí i po  1.1.2008.Doložení je možné stavebním povolením studny nebo stavby (domu) na stejném pozemku,či čestným prohlášením sousedů nebo Obecního úřadu v Miskovicích. Není třeba dělat nic

2. Studna byla postavena po 1.1.1955 a její vlastník má platné (pravomocné) povolení k odběru a stavbu studny má zkolaudovanou

Toto povolení platí i po 1.1.2008 Není třeba dělat nic

3. Studna byla postavena po 1.1.1955 a její vlastník nemá platné (pravomocné) povolení k odběru nebo se doklady o povolení k odběru, o povolení stavbv studny, kolaudaci a projektová dokumentace nedochovaly

Vlastník musí požádat o vydání povolení k odběru u místně příslušného vodoprávního úřadu Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, který sídlí v Kutné Hoře Benešova ulice ( budova bývalé Lidky, boční vchod od parkoviště )

Žádost je třeba doložit:

vyplněnou žádostí o povolení k odběru  (formulář na stránkách: www.mu.kutnahora.cz. formuláře - odbor životního prostředí - oddělení vodoprávního úřadu nebo na stránkách www.zanikpovoleni.cz),tento formulář si můžete vyvednout na Obecním úřadu v Miskovicích vyjádřením  osoby  s   odbornou  způsobilostí  (hydrogeolog)   k  odběru   vody.lze   nahradit prohlášením Obecního úřadu Miskovice (kromě studní u Velkého rybníka) -     výpis z KN na dotčený pozemek

původní projektovou dokumentací ke stavbě studny (technická zpráva, snímek z KN se zákresem umístění studny, příčný řez studnou) nebo

v případě nedochovaných dokladů doložit zjednodušenou dokumentací (pasportem stavby) vypracovanou osobou oprávněnou k projektování vodohospodářských staveb (stručná technická zpráva, snímek z KN se zákresem umístění studny, příčný řez studnou) a v žádosti o povolení k odběru požádat o ověření pas port u

4. Studna byla postavena po roce 2000 a její vlastník nemá platné (pravomocné) povolení ani k odběru ani ke stavbě studny (černá stavba)

Vlastník musí požádat o vydání povolení k odběru a o dodatečné povolení stavby (uvést stavbu do souladu se zákonem) u místně příslušného vodoprávního úřadu (Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Benešova ulice)

Žádost je třeba doložit:

vyplněnými žádostmi o povolení k odběru a o povoleni stavby - uvést, že se jedná o dodatečné povolení stavby (formuláře na stránkách: www.mu.kutnahora.cz. formuláře - odbor životního prostředí - odděleni vodoprávního úřadu nebo na stránkách www.zanikpovoleni.cz)-vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog) k odběru vody výpisem z KN na dotčený pozemek a dalšími přílohami dle vzorů žádostí

 

Jakékoli nejasnosti lze konzultovat na Obecním úřadu v Miskovicích po předběžném dohovoru(tel.327515322)

 

 


Rozsah a obsah zjednodušené dokumentace (pasport stavby) studny pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Pasport stavby studny obsahuje:

     údaje o účelu a místu studny, jméno a příjmení (obchodní firma) a adresu místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv,

     údaje o rozhodnutích vydaných o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

     situační výkres v měřítku katastrální mapy nebo větším se zakreslením polohy studny a všech staveb do vzdálenosti 40 m od studny,

     technický popis studny (vrtaná, kopaná, vyskružená, průměr, hloubka, výška hladiny vody, způsob čerpání vody).