Vypouštění odpadních vod

 

Každý, do vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu., vydané podle vodního zákona , nebo podle předchozích právních předpisů.

 

Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány( např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.

 

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu ( většinou se jedná o odbor životního prostředí ), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodo vání buď obecní/městské nebo krajské úřady.

 

Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních prostředcích, a má změněnou jakost ( tzn. Složení nebo teplotu ). Může to být i jiná voda odtékající zvýše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC. myčky, pračky apod.

 

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových vod se tak může dotýkat např. následujících subjektů :

- obcí - čistírny odpadních vod

- drobných živnostníků - předčištěné odpadní vody ( např. vody z technologie, myčky aut, penziony, malé čistírny odpadních vod apod.)

- fyzických osob - domovní čistírny odpadních vod apod.

- a dalších

 

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě :

- fyzické osoby až 50.000,-Kč

- právnické nebo fyzické osoby podnikající až do 10.000.000,-Kč

 

Ke dni 1.1.2008 zanikne platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31.12.2001.

Povolení vydaná od 1.1.2002 platí nadále.

Povolení vydaná do 31.12.2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také

stále platná.

 

Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení vydal.

 

Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy nevztahuje na :

-    povolení vydaná od l. l .2002

-   povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001.