ZPRAVODAJ č. 4 /2007

 

Ze zasedání zastupitelstva:

1.Stavební spoření občanů:

Na zasedání zastupitelstva vystoupil zástupce stavební spořitelny Raiffesen pan mgr.Roman Sejk a seznámil přítomné s možnostmi naložení s penězi uloženými občany na kanalizaci:

A.smlouvu je možno ukončit a naspořené peníze vybrat

B.smlouva zústane v platnosti ( musí se podeposat dodatek smlouvy ) za původních podmínek, které platily při podpisu smlouvy v roce 2002. Smlouva bude na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a lze na ní pokračovat ve spoření.

Dodatek smlouvy lze podepsat na obecním úřadu v Miskovicích v termínu : 19.října v době 14.00 - 18.00 hod, nebo 20.října v době 10.00 - 15.00 hod, kde budou zástupci spořitelny podávat veškeré informace a ukončovat,či prodlužovat smlouvy.Tento akt lze též provést na pobočce stavební spořitelny v Kutné Hoře na adrese Vocelova 342 (Anenské náměstí) tel.327515810.

2.Kanalizace:

Současný stav dává předpoklad, že v následujících dvou měsících budou vyřešeny pozemkové záležitosti v Bylanech a Přítokách (v Miskovicích jsou komplikace, které vyžadují delší časové období) a následně lze zpracovávat projekt ČOV a kanalizace pro Bylany a Přítoky.Pro Miskovice se bude projekt zpracovávat neprodleně po vyřešení pozemkových záležitostí.

Rada obce navrhla vklad občanů na projekt kanalizace ve výši 20.000,-Kč, který občané složí na jednotný účet do 30.6.2008 (banka a číslo účtu bude včas zveřejněno po jenání s bankami a vybrání nejvhodnějších podmínek z hlediska úročení a následného poskytnutí úvěru).Tento vklad občanů bude právně podložen smlouvou o využítí peněz pouze pro projekt kanalizace a zabezpečí občanům připojení bez dalších nákladů.Předpokládá se, že i veškeré provozní náklady budou rozúčtovávány rovnoměrně.

3.Příspěvek na domovní čističky (Mezholezy a Hořany):

Vzhledem k finančním nárokům na kanalizaci nelze předpokládat v blízké době stavbu kanalizace v obcích Mezholezy a Hořany a proto zastupitelstvo schválilo vyčlenit z rozpočtu obce 200.000,- Kč pro rok 2008 na příspěvky občanům těchto obcí ke zřízení domovních čističek odpadních vod. Příspěvek bude vyplácen na základě kolaudačního rozhodnutí ve výši 20.000,-Kč pro trvale bydlící občany.

4.Schválení veřejnoprávní smlouvy:

Zastupitelstvo obce schválilo znění veřejnoprávní smlouvy s městem Kutná Hora o působnosti Městské policie Kutná Hora na územích spadajících pod Obecní úřad Miskovice (především měření rychlosti vozidel v obcích). Po dalším schválení města Kutné Hora a Krajského úřadu je předpoklad zahájení činnosti Městské policie Kutná Hora v našich obcích od 1.1.2008.

 

 

Důležité informace:

V sobotu 6.října 2007 od 7,30 hod. budou místní dobrovolní hasiči sbírat staré železo. Začátek sběru bude v Miskovicích a během dopoledne se dostane na všechny vesnice. Nepotřebné železo připravte, dejte ho však před dům až v sobotu ráno. Hasiči Vám s těžšími kusy rádi pomohou. Do tohoto sběru nepatří elektrospotřebiče jako například lednice atd.

Od pátku 9. listopadu do neděle 11. listopadu budou v každé vesnici přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad na již známých místech.Do těchto kontejnerů nelze dávat starou nepotřebnou elektroniku, staré pneumatiky a nebezpečný odpad/staré léky, barvy, chemikálie atd. /

 

V úterý 12. listopadu 2007 bude ve všech vesnicích probíhat svoz nebezpečného odpadu. Zde můžete odevzdat nepotřebné elektrické spotřebiče / rádia, televize, počítače,videa, ledničky..... OBEC za tento sběr neplatí ,dále sem patří pneumatiky, barvy, ředidla, postřiky,léky….../

 

Časový harmonogram:

Miskovice 15,20hod. u pomníku

Mezholezy 15,50hod. u zastávky aut.

 

Bylany 16,10hod. otočka aut.

Přítoky 16,30hod. u pomníku – náves

Hořany 17,00hod. u zastávky aut.

Od úterý úterý 2.října 2007 se bude komunální odpad/popelnice/ svážet každý týden/do konce března 2008/.

P o d ě k o v á n í patří všem, kteří vzorně separují odpad. Důsledně dbají na to, aby se dostal do těch správných kontejneru a pokud možno ve zmenšené podobě / složený, sešlapaný....,aby se nevyvážel vzduch/. Obec dostává za takto separovaný odpad finanční kompenzaci, která slouží k uhrazení nákladů na velkoobjemové kontejnery a nebezpečný odpad. Všichni občané mohou těchto služeb bezplatně využít a ovzduší ve vesnicích může být kvalitnější, protože není důvod spálit kde co. Také naše bezprostřední okolí nemusí zdobit divoké skládky od našich občanů. Bohužel na ty ostatní musíme dávat pozor všichni.

C h v á l í m e všechny občany, kteří se celoročně starají o veřejná prostranství nejenom před svými domy ale i u zastávek autobusu, nebo vytvářejí oku lahodící zákoutí v jednotlivých vesnicích. V Mezholezích velice pěkně upravil zastávku pan Jiří Dušek ml. V Hořanech vyčistili místní zahrádkáři a místní spoluobčané pan Dytrych, pan Němeček, pan Švec a další zajímavý starý sklípek, který naši dědové a pradědové využívali na uskladnění zásob petroleje jako protipožární opatření. Bylany jsou celé velice malebná vesnice. Velké změny doznala ulice od kapličky k vykopávkám, kde krásně kvetou u některých domů růže a také se zde schovali kontejnery na separovaný odpad. Přítoka se rozvíjí nejenom co do počtu obyvatel a domů, ale i co se týče estetického pohledu. Aut. čekárna ve směru na Prahu je vždy uklizená. Ještě v letošním roce se dočkají obě vylepšení. Zelené plochy u provozoven jsou vždy vysekané. Několik místních nadšenců se mimo jiné pustilo do obnovy místního hřiště. I Miskovice se vylepšují . Děti se dočkaly nové aut. čekárny, nebude na ně pršet a foukat. Další zlepšení ve vesnici jsou ještě v plánu.

V neposlední řadě je třeba si také uvědomit, že bez obecní party sekáčů a jejich práce by vesnice nevypadaly tak pěkně a upraveně. Tito zaměstnanci starají ještě také o další plochy zeleně mimo vesnice včetně řady různých příkopu. Které udržují čisté a připravené k odvedení větší vody. Všem jmenovaným i nejmenovaným děkujeme.

Žádáme občany, kteří využívají veřejná prostranství k uskladnění svého jakéhokoli materiálu /dřevo, suť, štěrk, stavební materiál, vraky aut atd., aby vše do koce října odstranili. Jednak takovéto skládky hyzdí vzhled vesnice. Jedná se také o využívání veřejného prostranství, které lze vyhláškou Obce Miskovice zpoplatnit -5,-Kč m2/den. Je třeba upozornit, že se blíží zima, opět se bude prohrnovat sníh a tyto skládky překáží.

Místní vyhláška upravuje také volný pohyb psů po vesnici, který je zakázaný. Pes musí být veden na vodítku a je-li třeba i s náhubkem /pokud je agresivní-jsme na vesnici/. Každý rozumný člověk však dokáže odhadnout situaci a podle toho se také chovat. /pes je jen zvíře i když chytré/.

Upozorňujeme také všechny majitelé psů, kteří s nimi chodí na ven na procházky, aby nezapomínali vzít s sebou sáčky na psí výkaly. I na vesnici je nutné je uklízet. Nikdo z nás nechce mít před vlastním domem takovýto nepořádek a uklízet po cizím. To se týká i veřejných ploch. /Na tento nešvar pamatuje vyhláška pokutou 500,-Kč/. Sáček je však nutné vzít domů.

Připravované kulturní akce:

V pátek 28.září 2007 v den státního svátku Vás všechny a především starší spoluobčany zveme na PRVNÍ SVÁTEČNÍ POSEZENÍ s hudbou . K poslechu, případnému zpěvu nebo také tanci zahraje hudební skupina paní Radoměřské. První příjemné sváteční odpoledne se uskuteční v prostorách Mateřské školy v Miskovicích od 16,00 hodin – vstup zdarma ./Vchod do budovy bude označen/

Takováto akce-pokud bude zájem-se plánuje tak jednou za měsíc.

V sobotu 6.října 2007 připravuje modelářské letiště Miskovice a Obec Miskovice již tradiční D R A K I Á D U od 14,00hod. Bude se soutěžit o nejlepšího doma vyrobeného draka – létajícího. K vidění budou modely letadel a profesionálně vyrobených draků. Jako každou drakiádu vzlétne i letadlo a posype návštěvníky bonbony. Dětí dostanou k opékání „buřty“. Zveme Vás všechny malé a velké na pěkně strávené odpoledne.

V sobotu 20.října 2007 pořádá JEZDECKÁ STÁJ Vladimíra Michala

již tradiční H U B E R T O V U J Í Z D U. Začátek ve 12,00hod. na Přítoce na louce za panem Michalem. Trasa je stejná jako každý rok. Do Miskovic koně dorazí mezi 13,30-14,00 hod. Zde na louce - u písníku – budou koně provádět různá skákání a další zajímavé ukázky. V tomto místě je také připraveno občerstvení pro jezdce a diváky.

T ě š m e s e sobotu 1.prosince, kdy pro Vás a své členy připravuje místní myslivecké sdružení tradiční Poslední leč – taneční zábava v místní sokolovně v Miskovicích s bohatou tombolou. Podrobnosti na plakátech.

S p o l e č n ě slavnostně rozsvítíme adventní osvětlení v neděli 2. prosince v podvečer. Na odpoledne je připravován zajímavý program na místní návsi v Miskovicích. To vše bude jako adventní překvapení.

Podrobnosti na pozvánkách.

Využití volného času dětí:

Holky a kluci přijďte mezi hasiče.

 

Je ti 6-12 let a chceš zkusit práci hasičů a záchranářů?

 

Hasiči z Miskovic plánují zahájit činnost kroužku mladých hasičů od listopadu 2007. Vedoucí kroužku, velitel SDH Miskovice pan Jindřich Čejka sdělí veškeré informace rodičů na tel. čísle 608154131-kdykoli.