OÚ Miskovice: úřední deska / archivní záznamy z roku 2017


Počet záznamů: 57
  Rozpočet obce Miskovice na rok 2018 od 27.12.17 do 31.12.17
\"dokument   

  Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise od 15.12.17 do 30.12.17
\"dokument   

  Pozvánka na zastupitelstvo obce dne 18.12. 2017 od 11.12.17 do 18.12.17
\"dokument   

  Hořany - vodné v roce 2018 od 07.12.17 do 30.01.18
\"dokument   

  DSO Kutnohorský venkov : rozpočet od 01.12.17 do 20.12.17

\"dokument   plnění rozpočtu 2017 (výkaz Fin 2-1 k 31.10.2017)

\"dokument  návrh rozpočtu DSO na r. 2018.


  Návrh rozpočtu Obce Miskovice na r. 2018 od 30.11.17 do 20.12.17

\"dokument - rozpočet 2017, plnění v 1-10/2017, návrh 2018,     \"dokument - návrh 2018 podle paragrafů,  \"dokument - Návrh Rozp.opatření č.5/2017, 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 15.12.2017
písemně nebo ústně na OÚ Miskovice.

  Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky od 27.11.17 do 15.01.18
\"dokument   12. a 13. ledna 18

  Výsledky voleb do PSP ČR od 21.11.17 do 31.12.17
\"dokument   

  Vyhláška: úprava provozu v Mezholezích od 21.11.17 do 06.12.17
\"dokument   6.11-15.11.

  Vyhláška Ministerstva zemědělství od 20.11.17 do 15.03.18
\"dokument   o zpracování dřeva v lesních porostech.

  Chodníky v Hořanech od 15.11.17 do 03.12.17
\"dokument  Vydáno Územní rozhodnutí na stavbu (č.1012)

  DSO Kutnohorský venkov od 09.11.17 do 31.12.19
\"dokument   Veškeré povinně zveřejňované informace ke Sdružení obcí kutnohorský venkov najdete na web. stránkách obce Křesetice www.kresetice.cz v sekci Kutnohorský venkov.

  Záměr pronájmu pozemku v Přítokách od 16.10.17 do 04.11.17
\"dokument   

  Závěrečný účet Sdružení obcí Kutnohorský venkov od 11.10.17 do 26.11.17
\"dokument   za rok 2016.

  Chodníky v Hořanech od 04.10.17 do 10.11.17
dokument  Veřejná vyhláška:  Zahájení územního řízení.

  VOLBY 2017: oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR od 25.09.17 do 29.10.17

  dokument  

 


  VOLBY 2017: schůze volební komise 25. září od 21.09.17 do 29.09.17

  dokument    25.září v 16 hod. v budově Obecního úřadu v Miskovicích

 


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27. září od 20.09.17 do 04.10.17
dokument  středa v 18 hod. v budově MŠ v Miskovicích.

  ČEZ upozornění od 19.09.17 do 31.12.17
dokument  k odvětvení a ořezu porostů kolem el.vedení.

  Vyhláška Min.zemědělství od 19.09.17 do 03.10.17
dokument  Návrh opatření k lesní těžbě.

  Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí od 12.09.17 do 18.12.17
dokumentdokument   tabulka ve formátu XLS, html

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace od 04.09.17 do 26.12.17
dokumentdokument   pro spolek Občanské sdružení Bylany.

  Úprava provozu v Miskovicích - stavba kanalizace od 23.08.17 do 06.09.17

dokument vyhláška obecná o podmínkách omezení,

dokument vyhláška o úpravě provozu na silnici I.tř.- průtahu,

dokument vyhláška o úpravě provozu na odbočce směr Mezholezy.


  Volby do Poslanecké sněmovny PČR 20.-21. října od 07.08.17 do 21.08.17

 dokument stanovení minimálního počtu členů volebních komisí

dokument informace o počtu a sídle volebních okrsků


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 29. června od 04.07.17 do 18.09.17

 dokument


  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace od 29.06.17 do 13.05.18
dokument   pro FK Miskovice.

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29. června od 23.06.17 do 01.07.17
dokument  od 18 hod. v budově MŠ v Miskovicích

  Osvědčení EKO-KOM od 19.06.17 do 31.12.17
dokument  Osvědčení o úspoře emisí za r. 2016.

  Přítoky- Záviska: komunikace a dešťová kanalizace od 19.06.17 do 10.07.17
  dokument  Vyhláška Stavebního úřadu: Zahájení řízení o změně stavby před dokončením.

  Dokumenty k Závěrečnému účtu hospodaření Obce Miskovice za r. 2016 od 14.06.17 do 03.07.17
  dokument Návrh Závěr.účtu,   dokument  -zpráva o výsledku přezkumu hospodaření.

  Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2017 od 14.06.17 do 03.07.17
  dokument

  Dokumenty k Závěrečnému účtu DSO Kutnohorský venkov za r. 2016 od 30.05.17 do 21.06.17
 dokument Financování,   dokument Příloha,  dokument Rozvaha,  dokument Výkaz ZaZ,  dokument Návrh Závěr.účtu,   dokument  -zpráva o výsledku přezkumu hospodaření.

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 26. dubna od 05.05.17 do 31.05.17

 dokument


  Záměr pronájmu od 04.05.17 do 19.05.17
dokument   p.č.116 v k.ú.Miskovice

  Krajský úřad - OŽP: Výjimka ze zákazu vstupu od 02.05.17 do 05.06.17

 dokument výjimka ze zákazu vstupu do I.ochr.pásma vodárenské nádrže Vrchlice, vydává se pro Povodí Labe.


  Vodos Kolín informuje od 02.05.17 do 05.06.17

dokument rozpis nákladových položek vodného a stočného za rok 2016.


  Finanční úřad / daň z nemovitostí od 02.05.17 do 06.06.17

 dokument jsou zveřejněny hromadné předpisové seznamy daně z nemovitostí.


  Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva 10. května od 28.04.17 do 12.05.17
dokument 10. května od 16 h. v budově OÚ Miskovice

  VHS Vrchlice-Maleč informuje od 28.04.17 do 30.05.17

dokument rozpis nákladových položek vodného a stočného za rok 2016.


  Bylany od 10.04.17 do 03.05.17

dokument  záměr směny pozemků p.č.684 a 685 v k.ú.Bylany.


  Dražební vyhláška od 14.03.17 do 03.04.17
dokument dražba nemovitosti: býv. Feldekův mlýn v Bylanech.

  DSO Kutnohorský venkov od 13.03.17 do 27.03.17
dokument Schválený rozpočet na r. 2017

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 8. března od 06.03.17 do 20.03.17
dokument 

  Bylany, Škvárovna: dopravní opatření od 23.02.17 do 01.05.17
dokument ke stavbě el.přípojky u čp.58 ve dnech  27.2.2017 – 30.4.2017.

  Informace Kat.úřadu: agenda nedostateně zapsaných nemovitostí od 23.02.17 do 09.05.17

dokument průvodní dopis,     dokument  seznam objektů


  Informace Finančního úřadu od 23.02.17 do 09.04.17

dokument o termínech a místech podávání daňových přiznání za r.2016 a o placení daně.


  Poplatky v r. 2017 od 23.02.17 do 31.12.17

Poplatek za odpad činí 500,-Kč :   
trvale žijící občan,   
neobydlený byt a dům vhodný k trvalému bydlení,   
chata a chalupa
Poplatek lze zaplatit - přímo do pokladny OÚ Miskovice.....pondělí a středa 8-12...13-17hod.
- převodem na BÚ OÚ Miskovice-443499349/0800
Sestavení variabilního symbolu - důležité pro určení plátce - na příkladu je použité čp.255
Miskovice.........1+čp+1337...........např. 12551337
Přítoky..............2+čp+1337..........např. 22551337
Bylany...............3+čp+1337..........např. 32551337
Hořany..............4+čp+1337...........např. 42551337
Mezholezy.........5+čp+1337..........např. 52551337
Velký Rybník.....6+če+1337...........např. 62551337
Osvobozeni od poplatku jsou děti narozené v roce 2017, občané žijící trvale v zahraničí-dokládá poplatník, občané pobývající celoročně v nápravném zařízení.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Poplatek vyšší než 1000,- Kč lze rozdělit na několik splátek. Do 31.3.2017 musí být zaplaceno 1000,- Kč a do 30.6.2017 musí být zaplacen zbytek. I v letošním roce budeme lepit známky na popelnice. Jejich distribuce bude stejná jako v roce 2016.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poplatek za psa činí:
První pes................50,-Kč
Druhý a další........100,-Kč
Poplatek lze platit stejně jako poplatek za odpad, pouze ve variabilní symbolu nahradíme poslední dvojčíslí 37 číslem 41/12551341/
nebo zaplatit přímo s poplatkem za odpad - jednou částkou pod VS odpadů.


  Opatření k ptačí chřipce od 21.02.17 do 07.04.17

dokument  ředitel Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj vyhlašuje pravidla k postupu likvidace jednotlivých kadáverů nalezených v katastru obce.

dokument  -postup očisty,  dokument - seznam svozců.


  K omezení lýkožrouta od 21.02.17 do 07.04.17

Odbor živ.prostředí MÚ K.Hora vydává pokyny a informace k omezení lýkožrouta lesklého.

  dokument - dopis/pokyn pro vlastníky lesů,   dokument - informace o lýkožroutovi.


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 6.února od 08.02.17 do 22.03.17
dokument 

  Zahájení řízení o zásahu do význ.kraj.prvku od 02.02.17 do 20.02.17

    probírka dřevin u rybníčků pod Mezholezy 


  Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva 6. února od 31.01.17 do 08.02.17
návrh 

  Oznámení ČEZ o odstávce elektřiny v Bylanech od 13.01.17 do 08.02.17

       7.února


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 21. prosince od 22.12.16 do 15.01.17

návrh -usnesení, 

Vyhlášky pro r. 2017:  návrh  -vyhláška o odpadech, návrh  -vyhláška o bioodpadu, návrh  -vyhláška o poplatku ze psů


  VHS oznamuje cenu vody na rok 2017 od 13.12.16 do 27.01.17

  Státní veterinární správa informuje o ptačí chřipce od 01.12.16 do 31.01.17

dokument informace pro veřejnost,      dokument  informace pro drobné chovatele 


  Rozhodnutí Stč.kraje od 01.04.14 do 15.01.17
dokument    Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů „VD Velký
Rybník, obnova spodních výpustí"

poslední aktualizace: 31.01.