Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2002.

a) Zastupitestvo obce bere na vědomí:
 - zprávu o plnění opatření ze zasedání zastupitelstva 19. 11. 2001 a 21. 1. 2002.
b) Zastupitelstvo schvaluje nadpoloviční většinou:
 - zprávu o hospodaření obce za rok 2001:
Příjmy: daňové 4,398.231,00 Kč     Výdaje: běžné 4,238.555,58 Kč
 nedaňové 3,098.314,92 Kč   kapitálové 7,250.997,60 Kč
  kapitálové 2,395.926,00 Kč  
 
  celkem 11,489.553,18 Kč
  celkem 12,898.312,92 Kč
     Fond rezerv: 1,583.978,08 Kč
 - rozpočet obce na rok 2002 ve výši: příjmy 10,218.000 Kč, výdaje 10,218.000 Kč ( rozpočet - viz příloha usnesení ),
 - prodej pozemků pod chatou č.e. 084 a v nejbližším okolí ( asi 200 m2 ) v k. ú. Bylany Miroslavě Tůmové z Mladé Boleslavi za cenu 160,- Kč/m2 po zhotovení oddělovacího geometrického plánu,
 - s funkcí přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře pro paní Annu Duškovou,
 - se změnou určení stodoly p. Seidla v Bylanech při připravovaném změnovém řízení ÚPD.
c) Zastupitelstvo zamítá:
 - prodej poz. č. 153/1 v kat. ú. Přítoky Pavlu Filipovi z Chvaletic,
 - Martinovi Hrabánkovi z Čertovky prodat obecní pozemek v kat. ú . Hořany za nižší cenu, než 60,- Kč/m2 .
d) Zastupitelstvo ukládá:
 - Starostovi, aby zajistil nádoby na odpad v Markovičkách a na Škvárovně.

Dalších připomínek nebylo. Zasedání skončilo ve 21. 30 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Procházka, Jarmila Pozdníková
Za obec: Josef Dytrych, Petr Brant