Usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2002.

a) Zastupitestvo obce bere na vědomí:
 - návrh starosty na přehrazení přístupových cest k bývalému lomu vápenky v Miskovicích tak, aby pořadatelé tekno nemohli do lomu vjet,
 - zprávu o plnění opatření ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2002.
b) Zastupitelstvo schvaluje nadpoloviční většinou:
 - zadání změn územního plánu obce tak jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu na samostaných listech usmesení zastupitelstva obce,
 - zvýšení ceny vodného na 15,- Kč/m2 od 1. 7. 2002. Po odečtech vodoměrů za 1. pololetí 2002 bude účtována ještě cena původní za 10,- Kč/m2,
 - koupi pozemku pod skladem - dřevěným srubem v Miskovicích od A. Janáka a R. Janákové v ceně do 100 Kč/m2. Realizovat po zhotovení oddělovacího geometrického plánu,
 - prodej části obecního pozemku zasahujícího do dvorku Antonína Rajdla v ceně 60,- Kč/m2. Realizovat po zhotovení oddělovacího geometrického plánu,
 - koupi pozemku o výměře 3 m2 od RNDr. Věry Cukrové k vybudování chodníku a to v ceně do 100 Kč/m2,
 - prodej 2 m2 obecního pozemku před novou garáží manželům Šplíchalovým z Přítoky č. 4 za 60 Kč/m2,
 - koupi místní komunikace na pozemku dle PK č. 647 o výměře 165 m2 od Josefa Brynycha z Kutné Hory za úřední cenu zjištěnou odhadcem,
 - koupi státního pozemku za obecním pozemkem, na němž se budou stavět domy s pečovatelskou službou.Pozemek bude sloužit k odpočinku jako zahrada obyvatel DPS,
 - pronájem pokrovního bytu v čp. 148 v Miskovicích imigrantům manželům Bykavovým, pokudbudee finančně pokryt (300tis. Kč příspěvek od státu + měsíční nájemné 4.400 Kč). Při nesplnění požadavků obce se prodá byt Ondřeji Krejčíkovi za nabídnuté prodloužené nájemné 4.400,- Kč o dobu splátky v úvodu neposkytnutých 360 tis. Kč. Po ukončení příp. nájmu Bykavových přednostně prodat byt O. Krejčíkovi. Jednání o nájmu bytu Bykavovým termínováno do 31. 7. 2002.
 - zadat firmě Presskan zpracování studie na tlakovou splaškovou kanalizaci v Miskovi- cích, Přítokách a Bylanech pro vydání územního rozhodnutí.
d) Zastupitelstvo ukládá:
 - Starostovi, aby zajistil nádobu na plastový odpad na Škvárovně do 31. 7. 2002,
 - starostovi jednat o ekonomickém vyhodnocení možnosti budování centrální výtopny na biomasu pro Přítoky a Miskovice,
 - starostovi zamknout Hydranty v Miskovicích a klíče poskytnout jen domácnostem bez vody.

Dalších připomínek nebylo. Zasedání skončilo ve 22. 00 hodin.
Ověřovatelé zápisu:
Marie Sobková, Ing. Břetislav Táborský

. . . . . . . . . .
Za obec:
Josef Dytrych, Petr Brant

. . . . . . . . . .

příloha č. 1 zápisu ZO ze dne 24. 6. 2002

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2002.

Zastupitelstvo Obce Miskovice se usneslo nadpoloviční většinou vyhlásit

Zadání změn územně plánovací dokumentace obce č. 2

Na žádost jednotlivých občanů ( Seidlovi, Siřínkovi, Dobiášovi a další ) i na základě nových návrhů na výstavbu splaškové kanalizace a možných centrálních výtopen na biomasu s rozvody teplé vody po obcích Miskovice a Přítoky zastupitelstvo rozhodlo o zadání návrhu změn územního plánu obce.

Řešené území: katastrální území Miskovic, Přítoky, Mezholez a Bylan.

Kat. ú. Bylany:
 - zastavěný pozemek č. 202 s nejbližším okolím zařadit do objektů služeb a občan. vybavenosti (místo dosud neurčeného území),
 - přes pozemek č. 199 zřídit přístupovou cestu k poz. č. 202 (místo dosud neurčeného území),
 - přes pozemky č. 17/1 a 404 zřídit místní komunikaci o šíři 6 m (místo stávajícího určení bydlení venkovského typu smíšeného s rekreačním využitím),
 - změnit určení pozemků č. 28 a 29 ze zem. výroby s bydlením na výrobu a sklady s bydlením venkovského typu,
 - změnit určení pozemků č. 16 ze zem. výroby s bydlením na výrobu a objekt občanské vybavenosti a služeb,
 - změnit určení pozemku č. 47 z rekreačního a venkovského bydlení na občan. vybavenost a služby,
 - ČOV přemístit z pozemku č. 79 na západní okraj pozemku č. 192/1,
 - doplnit dokumentaci o přivaděče odpadních vod z Přítoky podél silnice III. tř. a z Miskovic údolím z Vinic pře Obec,
 - doplnit kanalizační síť splaškové vody ze všech obytných domů v obci mimo Markoviček,

Kat. ú. Přítoky:
 - doplnit kanalizační síť splaškové vody ze všech obytných domů o přivaděč do Bylan podél silnice III. tř.,
 - změnit část prostoru na severu obce na výrobní a skladovací prostory pro výstavbu centrální výtopny na biomasu a sklad biomasy ,
 - doplnit síť rozvodů teplé vody k vytápění ke všem obytným stavbám obce,
 - změnit část pozemku č. 144/7 , objekt v rohu u křižovatky na objekt k poskytování služeb (místo prostoru k čistému bydlení),

Kat. ú. Mezholez:
 - změnit určení pozemku č. 53 z rekreačního a venkovského bydlení na občan. vybavenost a služby,

kat. ú. Miskovice:
 - doplnit kanalizační síť splaškové vody ze všech obytných domů o přivaděč do Bylan přes Vinice,
 - sloučit využití pozemků č. 110 a 111 na prostor pro objekty služeb a občanské vybavenosti kromě obytného domu čp. 7 (místo stávajícího bydlení venkovského typu),
 - změnit využití staveb na pozemku č. 186 na prostor pro objekty služeb a občanské vybavenosti kromě obytné části domu čp. 34,(místo stávajícího bydlení venkovského typu),
 - doplnit síť rozvodů teplé vody k vytápění ke všem obytným stavbám obce,
 - změnit určení pozemků dle PK č. 395/12 a č. 83/2 na prostor pro objekty služeb a občanské vybavenosti (místo stávajícího bydlení venkovského typu),
 - změnit určení pozemků č. 72, č. 73, č. 74 a č. 78 na plochy pro zemědělskou výrobu kombinovanou s bydlením venkovského typu (místo stávajících výrobních ploch),
 - změnit určení části pozemku č. 76 podél silnice zastavěné obytnou budovou na bydlení venkovského typu (místo stávajícího určení výrobního) ,
 - část pozemku č. 405 o výměře 100 m2, sousedící s pozemkem č. 406 vyjmout ze zemědělské půdy a změnit jeho určení k bydlení venkovského typu,
 - část pozemku č. 337 v hranicích dle PK poz. č. 380/3 vyjmout ze zemědělské půdy a změnit jeho určení k bydlení venkovského typu,
 - změnit určení pozemků č. 283/1, 277/16, 287/4, 289/4 a 298/11 z ploch zemědělské výroby na les,
 - změnit určení pozemků č. 59 a 60 z výroby a sklady na smíšené venkovské bydlení a zemědělská výroba,
 - změnit určení pozemků č. 217/2, 217/4, 217/6 až /10 ze zemědělské výroby na výrobu a sklady.

Rozsah dokumentace: 3 paré obsahující doplnění:
a) textových částí
b) vyhotovení průsvitek změn výkresové dokumentace
Termín odevzdání dokumentace: 31. 8. 2002.

Ověřovatelé zápisu:
Marie Sobková, Ing. Břetislav Táborský

. . . . . . . . . .
Za obec:
Josef Dytrych, Petr Brant

. . . . . . . . . .