Usnesení zastupitelstva Obce Miskovice dne 6. 10. 2003:

 

1) ZO bere na vědomí :

  zprávu z RO o plnění usnesení zasedání zastupitelstva ze 17. 9. 2003 a o činnosti RO,

  informaci o změnách výdajů proti projektu při výstavbě DPS.

 

 

2) ZO schvaluje nadpoloviční většinou:

  zvýšení výdajové položky rozpočtu na příspěvek obce na výstavbu DPS o 320 tis. Kč z vl. zdrojů snížením výdajů v některých nečerpaných položkách, údržba komunikací a chodník s kanalizací Přítoky o 246 tis. Kč. Zvýšený příjem za platbu nadstandartu v obecních bytovkách ve výši 74 tis. Kč a zvýšený příjem státní dotace na stavbu DPS ve výši 9 151 tis. Kč (původně 5 mil. Kč).Zvýšené výdaje na DPS celkem 9.151 tis. Kč ze stát. dotace,

  dohodu o splácení pohledávky pana L. Pospíšila ve výši 49 269 Kč po 2 000 Kč měsíčně,

  koupi cesty mezi novou zástavbou v Přítokách za 15 tis. Kč, v případě odmítnutí přistoupit na původní návrh,

- záměr prodat část pozemku č. 230/1 v Bylanech u Vel. rybníku o výměře do 25 m2 za 160 Kč/m2 .

 

3) ZO ukládá :

  prověřit výdaj na lazurovací nátěry u objektu X a Y u DPS,

  starostovi při zvýšení výdaje nad 50 tis Kč za jednotlivé případy nad rozpočet stavby zajistit schválení radou obce,

  RO projednat s panem Řehořem na příštím zasedání RO nedoplatek vkladu na bytovku,

  starostovi projednat s právníkem možné dodatečné návrhy obce ze znění nájemných smluv a otázku případného převodu nájemní smlouvy,

  starostovi zjistit na MěÚ v Kutné Hoře okolnosti (dokumentace) prominutí vrácení dotace na bytovky za porušení rozpočtové kázně,

  starostovi zaslat panu Janákovi upozornění na nutnost udržování pozemků s výstrahou pokuty,

  starostovi zajistit opravu hráze rybníka v Miskovicích s termínem do 31.12. 2003

 

 

Usnesení ze zasedání ZO přednesl místostarosta obce pan Ing. Břetislav Táborský, bylo odsouhlaseno 14 hlasy.

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce v Miskovicích skončilo ve 22.hod. 15min.

 

Zapsala : Mgr. Emilie Podoláková

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Josef Dytrych, Ing.Břetislav Táborský

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ověřovatelé : Pavel Němeček, Miloš Svatoš