USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Miskovice

konaného dne 8. 12. 2003

 

 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 

- zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 6.10.2003

- zprávu o zasedání rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva

- zprávu finančního výboru o kontrole, provedené dne 2.12.2003

 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

- navrženou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, včetně navýšení poplatku za provoz systému sběru komunálního odpadu na 450,- Kč za rok,

- vyvěšení záměru prodeje částí pozemků č.307/1 v k.ú. Bylany k pozemkům u chat,

- prodej části pozemku č. 230/1 v k. ú. Bylany Petrovi Babickému z Kolína za 160 Kč/m2,

- objednat vypracování studie k řešení bezpečnosti dopravy na silnici I. třídy v Miskovicích a Přítokách v max. ceně 10.000,- Kč,

- objednání oponentury odborníka k projektu tlakové kanalizace v max.ceně 20.000,- Kč,

- odměny členům kontrolního a finančního výboru, pro každý výbor v souhrnné výši 1.500,- Kč a členům sociální a kulturní komise v souhrnné výši 3.500,- Kč,

- stavbu přípojek obecního vodovodu do mateřské školky, kadeřnictví a Hasičské zbrojnice v Miskovicích,

- snížení rozpočtu obce na rok 2003 v položce Dotace na výkon státní správy o 1.700,- Kč,

- prodloužení termínu na projednání nedoplatku finančního vkladu na byt s p. Řehořem v radě obce do konce roku 2003.

- návrh na společné financování rozšíření zásobovacího řadu vodovodu na Vinici s příspěvkem každého z připojovaných stavebníků ve výši 15.000,- Kč.

 

 

3. Zastupitelstvo obce ukládá :

- starostovi obce vyhlášku o místních poplatcích vyvěsit na předepsanou dobu na úřední desce OÚ a na informačních tabulích v místních částech obce,

- v rámci svozu odpadů zajistit v roce 2004 2x ročně odvoz velkoobjemového odpadu.

- starostovi obce - zpracovat a Českému rybářskému svazu, MO Malešov zaslat dopis s požadavkem na jejich stanovisko k dopisu občanů Mezholez na zrušení nájemní smlouvy obce s ČRS na mezholezský rybník,

- starostovi obce - zpracovat smlouvu o spoluúčasti obce a stavebníků na výstavbě vodovodní přípojky k zástavbě na Vinicích,

- starostovi obce - vyvěsit návrh rozpočtu obce na rok 2004 na úřední desce OÚ a na informačních tabulích v místních částech obce,

- radě obce - na lednové zastupitelstvo připravit konečný návrh rozpočtu ke schválení

- starostovi obce - projednat s bankovním ústavem možnost úvěrové smlouvy tak, aby na lednovém zastupitelstvu byl již předložen konkrétní návrh úvěrové smlouvy,

- starostovi obce - zveřejnit záměr doplnění kontrolního výboru na 5 členů,

- radě obce - do lednového zasedání ZO připravit návrh kritérií pro obsazování DPS.

 

Zasedání zastupitelstva skončilo ve 22 hodin.

 

zapsal: Ing. Táborský

V Miskovicích 8.12.2003

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Josef Dytrych, Ing. Břetislav Táborský

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ověřovatelé: Dagmar Procházková, Jaroslav Mikyna