Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

konaného dne 11. 12. 2006 v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-            zprávu o plnění úkolů ze zasedání dne 1.11.2006,

-            zprávu o činnosti rady obce od 1.11.06,

-            účast starosty obce ve Sdružení vlastníků pozemků a pověřuje jej jednáním za obec při Komplexních pozemkových úpravách,

-            problémy při předávání funkce starosty a doporučuje radě obce kontaktovat p.Dytrycha a dohodnout s ním spolupráci při předávání funkce a rozpracovaných úkolů.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce ruší:

 

-            R01-06  odstavec 1) odrážka č.6 usnesení zastupitelstva ze dne 1.11.2006 ve znění „zástupce v občanském sdružení MAS Lípa pro venkov starostu ing.Antonína Štefla.“

 

 

3)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-            S57-06 zařazení starosty obce jako uvolněného funkcionáře,

-            S58-06 změnu č.2 Územního plánu,

-            S59-06 úpravu poplatku za odvoz odpadů na 500,- Kč na osobu ročně, v případě poplatku za sběrné místo vyšším než 1000,- Kč lze dohodnout rozložení platby,

-            S60-06 rozpočet obce pro rok 2007 s tím, že investiční výdaje na konkrétní účely budou schváleny při zasedání zastupitelstva 24.ledna 2007,

-            S61-06 nákup vozidla a přívěsu pro obecní úřad,

-            S62-06 nákup 1 sněhové frézy,

-            S63-06 rozpočtové opatření pro rok 2006 podle přílohy,

-            S64-06 pevné termíny svých zasedání pro rok 07:  24.1., 21.3., 16.5., 20.6., 19.9., 21.11., 12.12.,

-            S65-06 příspěvky obce do regionálních sdružení pro rok 2007 vy výši 2,-Kč za občana (Kutnohorský venkov) a 5,- Kč za občana (MAS Lípa pro venkov),

-            S66-06 odměny členům rady obce, zastupitelům a členům komisí od 1.1.2007 (dle přílohy).

     

 

4)    Zastupitelstvo obce ukládá  :

         

-            U16-06  starostovi kontaktovat ing.Albrechta v zájmu naplnění výsledku referenda o stavbě Dětského domova v Miskovicích. Termín 24.1.2007.

-            U17-06 starostovi prověřit možnosti gravitačního, tlakového či jiného typu splaškové kanalizace a seznámit zastupitelstvo s výsledkem do 21.3.2007.

 

 

 

     Zapsal:  Ing. P. Václ

 

            

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   ověřovatelé:  JUDr. M. Kuljaček,  P. Brant                                      starosta: Ing. A. Štefl