Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

konaného dne 24. 1. 2007 v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-            zprávu o plnění úkolů ze zasedání dne 11.12.2006,

-            zprávu o činnosti rady obce od 11.12.06,

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-            S1-07 úpravu ceny vodného pro rok 2007 v obci Miskovice na 21,48 Kč/m3,

-            S2-07 navrhovanou transakci s PIAS Suchdol, a.s. – směnu pozemků objektu bývalé kovárny v Miskovicích za obecní pozemky v areálu PIAS s finančním vyrovnáním 582 tis. Kč ve prospěch PIAS Suchdol, a.s.,

-            S3-07 prozatímní odložení projektu bezdrátového rozhlasu pro všechny obce,

-            S4-07 do rozpočtových investičních výdajů obce zařadit havarijní opravu miskovického rybníčku (při finanční účasti státu 850 tis. Kč budou náklady obce 180 tis.Kč) a vybudování veřejného osvětlení v Přítokách na Závisce (při dotaci z Programu obnovy venkova 180 tis.Kč budou náklady obce 270 tis. Kč),

-            S5-07 vyvěšení záměru prodeje obecního pozemku parc.č. 375 v k.ú.Miskovice o výměře 157 m2, v ceně 60 Kč/m2,

-            S6-07 přijetí nabídky České spořitelny na snížení úrokové sazby hypoték bytovek v Miskovicích ze 7% na 5%  pro období příštích 5 let,

-            S7-07  příspěvek na autobusovou dopravu v r.2007 pro firmu POLKOST ve výši 82 tis.Kč,

-            S8-07 zakonzervování prací na veřejném osvětlení v Hořanech,

-            S9-07 přijetí pozemkových úprav v Hořanech, provedených v rámci Komplexních pozemkových úprav, do majetku obce,

-            S10-07 zahájení zpracování Územního plánu v Hořanech.    

     

 

4)    Zastupitelstvo obce ukládá  :

         

-            U1-07 starostovi jednat s firmou ČEZ o možnostech opravy zastaralého elektrického vrchního kabelového vedení, které je zdrojem poruch při špatných povětrnostních podmínkách. Termín: do příštího zasedání ZO.

-            U2-07 starostovi předložit konkrétní vyčíslení majetku přijatého obcí z pozemkových úprav v Hořanech. Termín: do příštího zasedání ZO.

 

 

 

     Zapsal:  Ing. P. Václ

 

            

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           ověřovatelé:  J.Dytrych,  P. Turek                                            starosta: Ing. A. Štefl