Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 20. 6. 2007 v sokolovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-            zprávu o plnění úkolů ze zasedání dne 16.5.2007,

-            zprávu o činnosti Rady obce od 16.5.07,

-            zprávu o čerpání finančních prostředků v r.2007,

-            zprávu o postupu jednání o výstavbě Dětského domova,

-            zprávu o současném stavu projektu kanalizace.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-            S33-07  poskytování příspěvků na dovoz obědů pro občany ve věku nad 70 let nebo nemohoucí, s trvalým bydlištěm v Miskovicích, s účinností od 1.7.2007 ve výši 7,-Kč na 1 oběd,

-            S34-07 z rozpočtu obce založit fond na poskytování půjček ve výši 150 000,- Kč a poskytovat půjčky podle dosavadních podmínek do maximální výše 20 000,- Kč,

-            S35-07 Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2006 s výsledkem „nebyly zjištěny nedostatky“,

-            S36-07 Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2006,

-            S37-07 přijetí dotace na obecní knihovnu ve výši 18 000,- Kč,

-            S38-07 začlenění území obce Miskovice do území MAS „Lípa pro venkov“,

-            S39-07 připojení obce k aktivitě starostů proti daňové diskriminaci malých obcí,  

-            S40-07 vyvěšení záměru  prodeje pozemků: č. 207/28 o výměře 37 m2, 307/27 o výměře 89 m2 a 307/59 o výměře 26 m2, vše v k.ú. Bylany, za cenu 165,- Kč/m2,

-            S41-07 koupi pozemků č. 267/5 a 267/6 v k.ú. Bylany o celk.výměře 169 m2, majetkem p.Josefa Bobka, bytem v Kutné Hoře, a Libuše Filipové, bytem v Kutné Hoře, za cenu 42,- Kč/m2, t.j. celkem za 7 098,- Kč.

 

 

3)    Zastupitelstvo obce ukládá  :

         

-            U6-07 starostovi obce stanovit způsob nakládání s penězi uloženými občany u stavební spořitelny na výstavbu kanalizace. Termín: do příštího zasedání ZO.

-            U7-07 starostovi obce stanovit podmínky pro poskytování dotace občanům vesnic, kde není plánovaná kanalizace.     Termín: do příštího zasedání ZO.

 

 

 

     Zapsal:  Ing. P. Václ

 

            

 

 

                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 ověřovatelé:  A. Beck,  I. Berková                                            starosta: Ing. A. Štefl