Usneseni zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání. konaného dne 28.11.2007 v Miskovicích

 

 

 

 

1)   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-      zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání zasedání

-      zprávu o činností rady obce

-      zprávu o současném stavu kanalizace

-      zájem o odkup pozemků p.Verdána a p.Dytrycha

-      zahájení měření rychlosti v obcích Městskou policií Kutná Hora

-            návrh rozpočtu obce na rok 2008

 

 

2)  Zastupitelstvo obce schvaluje:

-      S52-07 složení inventurní komise: p.Emilie Podoláková, p.Pavel Němeček, p.Pavel Turek

-      S53-07 prodej pozemků 307/50 o výměře 85 m2 a 307/51 o výměře 30 m2 v k.ú.Bylany za cenu 165,-Kč/m2, tzn.za l8.975,-Kč p.Hanušové Evě

-      S54-07    prodej pozemků 307/6 o výměře 80 m2 a 307/7 o výměře 28 m2 v k.ú.Bylany za cenu 165,-KČ7m2, tzn.za 17.828,-Kč manželům Jeřábkovým

-      S55-07 stanovení limitu na mobilní telefony ve výši l .000,-Kč/měsíc

-      S56-07 stanovení limitu v pravomoci starosty na 30.000,-Kč v rámci schváleného plánu a to jednorázově

-      S57-07 stanovení limitu v pravomoci rady obce na 50.000,-Kč v rámci schváleného planu a to jednorázově

-      S58-07 výši příspěvků občanů na projekt "Kanalizace a čistírna odpadních vod" v částce 20.000,-Kč za nemovitost a 10.000,-Kč pro bytovou jednotku v případě společného vlastnictví (bytové či jiné družstvo)

-      S59-07 žádosti o poskytnutí dotací na:

- zhotovení přechodu pro chodce v obci Přítoky a Miskovice

- zhotovení dětského hřiště v obci Bylany

- rozšíření veřejného osvětlení v obcích Přítoky,Hořany,Mezholezy,Bylany a Miskovice

- úroky z úvěru na DPS

-      S60-07 založení účtu na kanalizaci u České spořitelny

-      S61-07 stanovení odměny ve výši 4.700,-K.č pro kulturní komisi

-      S62-07 vyvěšení záměru prodeje pozemku č. 173/2 o výměře 112 m2 a č.44 o výměře 184 m2, oba v k.ú.Hořany

-      S63-07 vyvěšení záměru prodeje pozemku č.609 v k.ú.Bylany

 


3)   Zastupitelstvo obce ukládá :

-      U09-07    starostovi obce připravit smlouvu mezi Obcí Miskovice a občany na příspěvek na projekt  kanalizace a čistírnu odpadních vod - do příštího zasedání

-      U10-07   starostovi obce zajistit číslo účtu pro skládání peněz od občanů na projekt  kanalizace - do příštího zasedání

-      U11-07   starostovi obce zajistit převedení pozemku č.608 v k.ú.Bylany na obec Miskovice

 

 

zapsala: Eva Hoyerová

 

ověřovatelé: Emilie Podoláková Petr Brant                                          starosta: Ing.A.Štefl