Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 10. září 2008 v sokolovně v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-            Zprávu o plnění úoklů z minulého zasedání,

-            výsledek průzkumu zájmu o změnu periodicity vývozu komunálního odpadu (zachování současného stavu),

-            aktuální stav možností připojení nové zástavby k vodnímu zdroji VHS,

-            zmrazení prodeje pozemků u Velkého rybníka,

-            nabídku výstavby RD v Hořanech,

-            návrh financování restaurování sochy sv.Anny v Přítokách

-            informace od zástupce projektanta kanalizace (VODOS Kolín)

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-            S28-08 převod peněz vybraných od občanů na kanalizaci na vkladový účet u České spořitelny,

-            S29-08 výši příspěvku na kanalizaci od občanů, kteří se dosud nepřipojili: od 11.9.08 do 31.12.08: 21 000,- Kč, od 1.1.09 do 31.12.09: 22 000,- Kč,

-            S30-08 rozpočtový výhled na léta 2008-2011,

-            S31-08 vyvěšení záměru prodeje pozemku č.307/61 o výměře 321 m2 v k.ú.Bylany,

-            S32-08 pořízení změny územního plánu u pozemku parc.č.153/10 o výměře 217 m2 v k.ú.Přítoky z typu „výrobní plochy a sklady“ na typ „komunikace“,

-            S33-08 starostu obce jako osobu pověřenou pořízením změny územního plánu u pozemku parc.č.153/10 v k.ú.Přítoky .

 

 

 

       Zapsal:  10.9.08   Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  Mgr E. Podoláková,  J.Dytrych                        starosta: Ing. A. Štefl