Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 12. listopadu 2008 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-            zájem o koupi pozemků v Hořanech: p.Tandlera a p.Holinky,

-            rozeslání poslední výzvy neplatičům nájemného,

-            zpracování smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemena pro výstavbu kanalizace,

-            prezentaci firmy k výstavbě RD v obci Hořany, dále záměr informovat vhodným způsobem také obyvatele Hořan,

-            žádost p.Sochy o překop silnice na Závisce s tím, že je nutné dopracovat podklady pro zřízení věcného břemena.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

- S34-08 žádosti o dotační tituly na r. 2009: 

                                    - veřejné osvětlení Přítoky-Záviska,

- veřejné osvětlení Miskovice,

- oprava budovy Obecního úřadu v Miskovicích,

- úroky z úvěru,

- vybavení a úprava knihovny,

- vybudování výtahu v DPS,

- S35-08 prodej pozemků č.207/61 o výměře 321 m2 v k.ú.Bylany manželúm Vavrincovým za cenu 165 Kč/m2,

- S36-08 vyvěšení záměru prodeje pozemku č.454/5 o výměře 19 m2 v k.ú.Hořany,

- S37-08 vyvěšení záměru prodeje pozemku č.452/2 o výměře 907 m2 v k.ú.Hořany,

- S38-08 vyčlenění částky 150 000 Kč na restaurován sochy sv.Anny v Přítokách,

- S39-08 zřízení věcného přemene na pozemku č.312/16 v k.ú. Přítoky na přívod vody pro výstavbu nových RD,

- S40-08 starostu obce jako osobu pověřenou pořízením změny územního plánu u pozemku parc.č.153/10 v k.ú.Přítoky

- S41-08 vyvěšení  návrhu rozpočtu obce na r.2009

- S42-08 stanovení inventurní komise ve složení: p.Brant -předseda,  p.Turek, P.Dušek –členové,

- S43-08 v souladu s ustanovením par.84 odst.2 písm.f) a p) zákona o obcích deleguje p.Petra Branta, člena rady obce, k zastupování obce na valných hromadách obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a k výkonu akcionářských práv stanovených obchodním zákoníkem a stanovami obchodních společností a pověřuje jej zastupováním obce při jednáních s obchodními společnostmi, v nichž má obec majetkovou účast, a ke spolupráci obce s jinými obcemi majícími účast v obchodních společnostech v souvislosti s koordinací postupu obcí na účasti v obchodních společnostech a k přípravě příslušných návrhů dalšího postupu obce na účasti obce v obchodních společnostech.

 

 

3)      Zastupitelstvo obce ukládá:

 

- U13-08 starostovi, aby podle bodu S43-08 tohoto usnesení vystavil příslušné plné moci pro p.Petra Branta,

- U14-08 starostovi vyvolat jednání s pí.Královou o prodeji pozemků v Hořanech za účasti obecních zastupitelů bydlících v Hořanech,

- U15-08 starostovi jednat s p.Holinkou z Hořan o upřesnění prodeje pozemku.

 

 

 

 

      Zapsal:  12.11.08   Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  Mgr. P. Němeček,  J. Dušek                            starosta: Ing. A. Štefl