Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 17. června 2009 v restauraci U Karbanů v Přítokách

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-  zprávu o stavu projektu kanalizace,

-  vystoupení příslušníka Policie ČR por.Salače,

-  vyměření pozemků panem Šarmem v k.ú.Mezholezy za účelem směny 8 m2 a koupě 11 m2.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-  S-09  výsledek přezkumu hospodaření obce za r.2008 a závěrečný účet hospodaření obce za r.2008,

-  S-09 vyvěšení záměru prodeje pozemku č. 76/2 o výměře 121 m2 v k.ú. Přítoky,

-  S-09 vyvěšení záměru prodeje pozemku č. 307/1 díl a) o výměře 85 m2 v k.ú. Bylany,

-  S-09 prodej pozemku č. 69/5 o výměře 57 m2 v k.ú. Bylany manželům Šafrovým za cenu 65,- Kč/m2,

-  S-09 Zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Miskovice,

- S-09 zahrnutí pozemků č. 23 a 171 v k.ú. Hořany do území pro výstavbu rodinného domu,

-  S-09 změnu Územního plánu pro pozemky č. 28 a 29 v k.ú. Miskovice na pozemek určený k výstavbě rodinného domu (náklady a realizace jsou na vrub žadatele p.Kotrby),

-  S-09 změnu Územního plánu pro pozemek č. 106/1 v k.ú. Přítoky na pozemek pro výstavbu víceúčelové haly (náklady a realizace jsou na vrub žadatele p.Huberta Brodského),

-  S-09  změnu Územního plánu na 17 000 m2 pozemku č. 203 v k.ú. Přítoky na pozemek pro výstavbu rodinných domů (náklady, realizace a vybudování příjezdové komunikace na pozemcích č.109/1 a 267 jdou na vrub investora p.Škvora),

-  S-09 úpravu rozpočtu obce (dle přílohy) ve výši:

250 000,- Kč na opravu hráze rybníku v Miskovicích,

                        420 000,- Kč na propojení vodovodního řádu obce s vodovodním řádem VHS Kutná Hora,

100 000,- Kč na dovoz vody do zásobníku.

 

 

4)      Zastupitelstvo obce ukládá:

 

 

-  U-09  starostovi jednat o snížení maximální rychlosti na silnici v Bylanech na 30 km/hod, event.  o dalším řešení zúžených míst v obci. Termín: do příštího zasedání ZO.

-  U-09 starostovi zajistit na Závisce převod pozemků vedených jako pole na komunikace. Termín: do příštího zasedání ZO.

 

 

 

      Zapsal:  17.6.09   Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  Pavel Němeček, Jan Zoul                                        starosta: Ing. A. Štefl