Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 10. února 2010 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-  zprávu starosty o jednání k získání dotace na územní pán obce,

-  vystoupení p.Bc.M.Starého k cyklostezkám,

-  zprávu o stavu projektu kanalizace,

-  zprávu o stavu pronájmu parkoviště v Přítokách,

-  zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2009,

-  zprávu o provedení inventury majetku (materiálu) s výsledkem bez závad,

-  zprávu o zasedáních kontrolní a finanční komise – komise zasedaly dle zákonných norem a nenašly v činnosti Obce Miskovice nedostatky,

-  výklad starosty o soustředěných požadavcích občanů na změny v územním plánu.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S01-10  roční příspěvek na dopravní obslužnost firmě POLKOST ve výši 100 000,- Kč,

S02-10  pí.Duškovou z Mezholez jako přísedící u Okresního soudu v Kutné Hoře,

S03-10  převod peněz z účtu u Raiffeisenbank na účet obce pro kanalizaci (u Čes.spořitelny)

 

3)      Zastupitelstvo obce ukládá:

 

 U01-10  starostovi dále jednat jednat o zpracování podkladů a podání žádosti o dotaci na zpracování s územního plánu obce.

 

 

 

 

      Zapsal:  10.2.10     Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  E.Hoyerová, Mgr.P.Němeček                                 starosta: Ing. Antonín Štefl