Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 15. června 2011 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-         zprávu o plnění úkolů z minulých zasedání,

-         záměr občanů Přítoky na zřízení dětského hřiště na Závisce s následným užíváním formou pronájmu občanskému sdružení na deset let za 1 Kč ročně.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S17-11:  záměr prodeje pozemku p.č. 117/2 o výměře 411 m2 v k.ú. Miskovice,

S18-11:  záměr prodeje pozemků p.č. 46/2 (35 m2), 47/2 (70 m2), a části poz.č. 120/4 (cca 40 m2)  v k.ú. Hořany,

S19-11:  prodej pozemku 374/2 o výměře 148 m2 p.Littmanovi za cenu 25 Kč/m2,

S20-11:  prodej pozemku 454/8 o výměře 19 m2 p.Trejbalovi za cenu 25 Kč/m2,

S21-11:  úpravu rozpočtu podle přílohy,

S22-11:  závěrečný účet DSO Kutnohorský venkov,

S23-11:  firmu VODOS Kolín jako stavební dozor na realizaci projektu kanalizace,

S24-11:  výsledek přezkumu hospodaření Obce Miskovice za rok 2010,

S25-11:  záměr pronájmu rozhledny na Vysoké.

 

 

 

3)     Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U04-11:  starostovi obce pokračovat v šetření záměru terénních úprav na pozemku pí.Sedlačíkové v Bylanech –Na Obci.

 

 

 

      Zapsal:  15.6.11     Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:    P.Němeček,  Mgr.P.Němeček                              starosta: Ing. Antonín Štefl