Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 13. února 2013 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-                zprávu inventarizační komise,

-                informaci o zřízení účtu u ČNB

-                informaci o možnosti převodu peněz z termínovaného vkladu na běžný účet,

 

 

2)            Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S01-13:    prodej pozemků v k.ú. Bylany –Velký rybník, vše za cenu 165 Kč/m2:

                 p.č. 961 (výměra cca 50 m2, po zaměření)  manž. Svobodovým z Kutné Hory,

                 p.č. 1114 (výměra cca 30 m2, po zaměření) Miroslavu Zinkovi z Kutné Hory,

                 p.č. 1080 (výměra cca 50 m2, po zaměření) Jiřímu Léblovi ze Suchdola u K.Hory,

                 p.č. 968 (výměra 29 m2) Petrovi Babickému z Kolína,

                 p.č. 1190 (výměra 50 m2) Jiřímu, Lubomírovi a Josefu Linhartovým z Kutné Hory,

                 p.č. 1188 (výměra 228 m2) Jiřímu, Lubomírovi a Josefu Linhartovým z Kutné Hory,

 

S02-13:            bezplatný převod pozemku pozemku  dle PK č. 380/9 díl 1 (p.p.č.249/1) v k.ú. Miskovice z majetku státu na Obec Miskovice,

 

S03-13:            zprávu o hospodaření obce za r.2012,

 

S04-13: novou inventarizaci pozemků podle výpisu z Katastrálního úřadu po provedení pozemkové úpravy v k.ú. Bylany,

 

S05-13:            vyloučení uchazeče STRABAG, a.s., odštěpný závod Praha,  z další účasti na veřejné zakázce „Splašková kanalizace/ 1.-3.etapa“ z důvodu nedoložení dokumentu k bodu 9.6 zadávací dokumentace,

 

S06-13:            na základě výběrového řízení Sdružení Stavitelství Řehoř, s.r.o., Vrážská 322, 25228 Černošice a Envi-Pur, s.r.o., Praha 6, zhotovitelem výstavby „Splašková kanalizace/ 1.-3.etapa“.

 

 

 

 Zapsal: 13.2.2013    Ing. P. Václ

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       ověřovatelé:   P.Brant, P.Turek         starostka: E. Hoyerová