Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 19. června 2013 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S18-13:            prodej bývalé kovárny včetně přístaveb a pozemku p.č. 157 v k.ú.Miskovice za cenu 600tis. Kč p.Pavlu Kopeckému z Kutné Hory,

S19-13:            prodej části pozemku p.č.158 v k.ú.Miskovice (po zaměření nové p.č. 158/7) o výměře 817 m2 za 200 Kč/m2 p.Pavlu Kopeckému z Kutné Hory,

S20-13:            prodej pozemků p.č. 572, 573, 574 v k.ú. Bylany za 200tis. Kč p. Jiřímu Flachsovi ml. z Kutné Hory,

S21-13:            prodej pozemků p.č. 1190 a 1188 o celkové výměře 278 m2 v k.ú.Bylany Ing. Lubomíru a Jiřímu Linhartovým z Kutné Hory za cenu 165 Kč/m2,

S22-13:            prodej části pozemku p.č. 49/4 v k.ú. Bylany společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  za cenu 165 Kč/m2 s tím, že zaměření a vklad do katastru nemovitostí zajistí žadatel na svoje náklady,

S23-13: pronájem rybníku v Mezholezích, p.č. 32/2 v k.ú.Mezholezy, p.Vlastimilu Krtilovi z Kutné Hory za 2000 Kč ročně,

S24-13: pronájem rybníku p.č. 443 v k.ú.Hořany a 300 m2 pozemku p.č. 441 Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR za částku 10 Kč ročně na období od 1.7.2013 do 1.7.2022,

S25-13: výsledek přezkumu hospodaření a Závěrečný účet obce Miskovice za r.2012 bez výhrad,

S26-13: výsledek přezkumu hospodaření a Závěrečný účet Sdružení obcí Kutnohorský venkov za r.2012 bez výhrad,

S27-13: úpravu rozpočtu obce podle přílohy,

S28-13: prodloužení vodovodního řádu v obci Přítoky na náklad žadatele,

S29-13: posun hranice obecního pozemku p.č. 1054 v k.ú.Bylany o 1 m2 k pozemku p.č. 1049 bezplatně,

S30-13: příspěvek zatopené obci ve výši 30tis. Kč, konkrétní obci vybere Rada obce,

S31-13: financování konkrétních akcí: výměnu oken a dveří v budově OÚ Miskovice, opravu fasády na obecní domku v Bylanech, dokončení VO na Přítokách-Závisce, úpravu povrchu na rozšíření vozovky u Velkého rybníka, postupnou opravu místních komunikací,

S32-13: mandátní smlouvu s firmou Vodos Kolín, a.s., na funkci koordinátora BOZP  a na autorský dozor při provádění stavby kanalizace,

S33-13: že náklady na opravy související s domy čp. 148,149,150 v Miskovicích bude hradit Obec Miskovice s tím, že budou započteny proti budoucí refundaci při ukončení nájemních smluv.

 

2)   Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U01-13: Radě obce vybrat konkrétní zátopami poškozenou obec, která bude adresátem finančního příspěvku. Termín: 31.červenec 13.

 

 

 

 

 Zapsal: 19.6.2013    Ing. P. Václ

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé:   Mgr.M.Holinka,  K.Míšek, DiS starostka: E. Hoyerová